Tipus de cursos

Curs de Suport Vital Bàsic

Identificació de l'aturada CR, compressions toràciques i ventilació boca-boca. Curs de 4 hores de duració eminentment pràctica dirigit a personal auxiliar sanitari i a personal extra sanitari (professors, monitors, cossos de seguretat i pares) que tingui cura de nens.

Curs de RCP Bàsica Instrumentada amb Desfibril·lació semiautomàtica

Curs acreditat amb 1,1 crèdits per personal sanitari.

Com l'anterior però afegint la desfibril·lació automatitzada. Curs de 4,5 hores de durada. Dirigit a: població general,  DUI, metges d'urgències, metges de família, pediatres d'ABS i personal de transport sanitari. Pel personal sanitari són 6 hores de durada i pot afegir la optimització de la via aèria amb cànula orofaringea i bossa autoinflable.

Curs de Suport Vital Intermedi pediàtric (SVIP)

Curs acreditat pel Consell Català de  la Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 5,5 crèdits.

Curs semi presencial amb treball previ a distància amb plataforma virtual.
Es tracta d’un curs intensiu, d’un  dia de durada presencial (també s’accepta format tarda-matí), adreçat a aquelles persones que tenen l’obligació d’atendre a pacients pediàtrics (pediatres, metges, infermers) però que per circumstàncies pròpies del seu lloc de treball (centres d’atenció primària, plantes d’hospitalització, dispensaris…) no disposen del material, entorn o competències  suficients per a realitzar una RCP avançada.
Tot i que es tracta d’un curs de Suport Vital Pediàtric, té uns aspectes diferencials i unes peculiaritats que el fan especialment atractiu. Es dóna una especial importància a  la  identificació del nen greu i el seu maneig inicial, amb l’objectiu  de demorar o evitar las situació d’aturada cardiorespiratòria, però una vegada arribats a aquest extrem el curs pretén donar els coneixements suficients per poder fer una Reanimació Cardio-pulmonar òptima i  adequada a l’entorn de treball utilitzant material instrumental de la via aèria i oxigenoteràpia, desfibril·lació semiautomàtica, accés vascular d’urgència com la inserció intraòssia i administració de fàrmacs, en espera de l’arribada del  personal més  especialitzat i  contemplant  la possibilitat d’integrar-se en els diferents equips de reanimació avançada si fos el cas.

Curs de Suport Vital Avançat en Pediatria

Curs acreditat pel Consell Català de  la Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 10,2 crèdits.

Curs semi presencial amb treball previ a distància amb plataforma virtual.
Curs amb el mòdul de RCP Bàsica i, a més, suport avançat de via aèria, administració de drogues, canalització de vies, diagnòstic i tractament d'arítmies, desfibril·lació manual, reanimació neonatal, politrauma i nen greu. Pràctica final integrada de totes les habilitats. Duració presencial de 2,5 dies.

Curs de RCP Neonatal Avançada

RCP neonatal d'una manera més intensiva ¡ ampliada, amb identificació de situacions especials de risc (meconi, prematuritat…). Dirigit a pediatres, anestesistes, llevadores i DUI, amb activitat a maternitats, quiròfans i sales de parts. Duració d'un dia.

Curs de Refresc o Actualització en Suport Vital Avançat en Pediatria

Curs acreditat pel Consell Català de  la Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 4,5 crèdits.

Curs semi presencial amb treball previ a distància amb plataforma virtual.
Els cursos de refresc, tant de RCP Bàsica, Bàsica instrumentada i RCP avançada són necessaris per a mantenir la diplomatura en la matèria. Es tenen que realitzar amb un interval màxim de dos anys. Tenen un contingut teòric mínim en el que s'insisteix en les noves recomanacions, per a passar a desenvolupar pràctiques de RCP sobre casos. La duració és de dues hores en els de Bàsica i cinc en els d'avançada.