GRUPS DE TREBALL

Grup de Treball de Medicina de l’Adolescència

Coordinador: Jaime Antonio Rodríguez Quintosa - jrq112@gmail.com
Setembre
19
2023
Dimarts, 19 de setembre de 2023 | 17:00h | Online
Febrer
20
2024
Dimarts, 20 de febrer de 2024 | 17:00h | Online
Maig
21
2024
Dimarts, 21 de maig de 2024 | 17:00h | Online
Justificació

Tal i com expressa la OMS, l'adolescència es defineix com el període de vida en el qual l'individu transita des dels patrons psico-socials de la infantesa als de l'adultesa. Es tracta d'una etapa vital única en el desenvolupament, en la que s'inclou la maduresa orgànica, psicològica i sexual. El rang d'edat fluctua entre els 10 i 19 o 21 anys, segons la bibliografia consultada.

Tot i que és considerada una etapa saludable, durant l'adolescència poden aparèixer problemes de salut propis de les malaltís que apareixen en aquesta edat, o d'altres problemes de salut fruit dels intensos canvis físics, psicològics, emocionals i socials d'aquesta etapa; on la il·lusió per allò que és desconegut i cap a nous descobriments pot generar dubtes, temors o altres vulnerabilitats sobre l'adolescent com l'abús de substàncies tòxiques, els trastorns de la conducta alimentària, l'assetjament, les conductes sexuals de risc, els accidents, etc.

En aquesta etapa, a més, coincideix el fet del canvi de professional mèdic que l'ha atès des de pràcticament el naixement, dificultant encara més la relació metge-adolescent. D'altra banda, en aquests anys, el menor passa de ser depenent dels seus tutors a ser un menor madur o un major d'edat, el qual començarà a prendre decisions sobre la seva salut.

Considerant les particularitats d'aquesta etapa, sembla idoni la figura d'un referent o una unitat on s'abordi aquesta etapa des del màxim coneixement, empatia i des d'un enfoc multidisciplinar.

El projecte de la creació del grup de treball medicina de l'adolescència i de l'adult jove neix del desig d'afrontar aquesta etapa amb l'excel·lència i qualitat que es mereix. Sempre des d'un punt de vista centrat en els propis pacients: essent molt conscients de l'evolució de la societat, coneixent entre d'altres la diversitat en àmbits ètnics, afectivo-sexuals, corporals i d'identitat de gènere.

El grup de treball hauria d'estar enfocada en l'atenció mèdica integral i orientació especialitzada de l'adolescent i l'adult jove.

Objectius
 • Formar un grup de treball per l'atenció integral de salut i benestar d'adolescents i les seves famílies.
 • Atendre a qualsevol usuari que requereixi assistència sanitària urgent en el menor temps possible i amb la major eficàcia. Amb aquesta finalitat, la secció de medicina de l'adolescència i l'adult jove adaptarà: d'una banda la cartera de serveis per proveir aquelles prestacions sanitàries amb rendibilitat social perquè siguin eficaces, efectives i eficients; i, d'altra banda, la seva organització interna per tal que aquesta estigui centrada en l'adolescent i l'adult jove com usuari i en la comunitat com a referent.
 • Ser capaç d'oferir una atenció integral especialitzada i intervencions familiars de qualitat que afavoreixin que els i les adolescents creixin en un ambient familiar i social que garanteixi el seu desenvolupament psicoafectiu, el seu benestar físic i en definitiva el seu desenvolupament integral. La secció de Medicina de l'adolescència i de l'adult jove no hauria d'ésser una entitat aïllada sinó que hauria d'integrar l'Àrea de Pediatria i Medicina Familiar i comunitària.
 • Promoure la salut física, escolar, sexual, reproductiva, esportiva i intel·lectual que influeixin en el desenvolupament dels i les adolescents.
 • Prevenir o identificar i tractar de manera precoç problemàtiques relacionades amb l'abús de substàncies tòxiques, trastorns del comportament alimentari, conductes de risc...
 • Donar visibilitat a l'adolescència i la seva problemàtica actual. Fer enfoc en la sensibilitat social sobre els drets dels i de les adolescents, escoltar les seves necessitats i demandes socials, promovent accions i intervencions orientades a facilitar el seu benestar.
 • Oferir una atenció des d'un punt de vista actualitzat de la diversitat de la població adolescent, formant als professionals dins la riquesa de la diversitats ètniques, corporals, afectivo-sexuals i d'identitat de gènere actual.
 • Oferir una continuïtat i proximitat del procés assistencial.
 • Promoure la investigació i millorar l'evidència científica en la salut de les persones adolescents.
 • Facilitar la integració dels canvis biològics, psicològics, emocionals i socials de l'etapa de l'Adolescència diferents i intensos.
 • La cura de la salut física, escolar, social, sexual, reproductiva, esportiva i intel·lectual que influeixen en el desenvolupament de l'adolescent.
 • Acompanyar-los i orientar-los en aquesta il·lusió per allò desconegut i de nous descobriments que generen en l'adolescent dubtes, temors, preocupacions, riscos, etc..., i que en moltes ocasions transcorre feliçment fins a la vida adulta, però en altres ocasions degut a els múltiples problemes que poden aparèixer, que van des d'allò orgànic a mental, els trastorns del comportament alimentari, les conductes de risc, el consum de substàncies tòxiques, la complexa sexualitat i els accidents, necessiten una atenció integral per part d'un equip professional especialitzat multidisciplinari i interdisciplinari capaç de reconèixer la complexitat de la seva gran demanda i dels seus problemes en aquest camí de la vida.
Activitat
 • Reunió trimestral amb una durada de 90 minuts: de tal manera que durant els primers 30 minuts es farà una presentació del problema a tractar i a abordar, i durant els 60 minuts restants es debatran estratègies per abordar la problemàtica establint protocols i grups de treball.
 • Sessions de formació i difusió als professionals de la societat en format online amb una periodicitat trimestral/semestral.
 • Creació de protocols d'actuació i material facilitador per l'atenció de les persones adolescents tant pels professionals de pediatria com la resta d'especialitats implicades.
 • Establir les competències dins l'itinerari curricular dels metges i metgesses residents de pediatria en aquest àmbit.
 • Realització de grups de treball per a l'elaboració d'estudis multicèntrics.
 • Participació com a grup de treball en reunions, congressos i cursos.
 • Memòria anual dels objectius assolits i dels projectes futurs en forma de calendari anual.
 • Participació International en consensos, esdeveniments, estudiós així com col·laboració i intercanvis.
 • Elaborar recursos de bones pràctiques des d'un enfocament multidisciplinari i fer-ne difusió.
 • Altres possibles activitats prèvia aprovació de la junta.
MEDICINA DELS ADOLESCENTS A CATALUNYA EN L'ACTUALITAT

La realitat és que la major part dels adolescents són atesos per una varietat d'especialistes, que tot i ser brillants, han centrat la seva carrera professional i formació en la seva pròpia especialitat, sense considerar el conjunt del pacient amb les seves múltiples particularitats d'acord amb la seva etapa; és a dir que existeix mancança d'una atenció integral cap aquestes persones.

La majoria dels professionals tracten d'evitar l'atenció als adolescents atenent la falta de seguretat i capacitats de maneig de temes com els trastorns del comportament alimentari, psicosocials, relatius a la sexualitat o l'abús de substàncies tòxiques. I si a la manca de coneixements s'afegeix la manca de temps per dedicar-se a ells, la dificultat de controlar la

intimitat i confidencialitat dels temes entre el pacient, els seus pares i el metge, és fàcil comprendre el perquè aquests pacients no són estimats en gairebé cap pràctica mèdica.

D'altra banda, la formació que s'imparteix sobre adolescència en la formació dels residents de pediatria a Espanya és molt limitada tot i que estigui recollida com a objectiu al programa de Pediatria i les seves àrees Específiques del Ministeri de Sanitat. De la mateixa manera succeeix amb la formació sobre adolescents que tenen els metges de família, que és molt reduïda, i de fet, no consta com a objectiu al programa de formació publicat per la Comissió Nacional de l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària.

Això ajuda a perpetuar el problema actual, ja que en no haver-hi suficients facultatius formats a Medicina de l'Adolescència (MA), es disposa de menys facultatius i l'atenció a aquest col·lectiu és cada vegada és més deficitària.

JUSTIFICACIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE LA MEDICINA L'ADOLESCÈNCIA I EL ADULT JOVE

A l’any 2014 la OMS publicà un informe on quedava patent la necessitat que els adolescents puguin gaudir d’una atenció sanitària diferenciada de la població pediàtrica i de l’adulta, a fi de poder cobrir les seves particulars necessitats. Entre aquestes necessitats, haurien de quedar cobertes: la salut mental, la salut sexual i reproductiva, el VIH, violència i maltractament, consum de substàncies, atenció clínica integrada als trastorns comuns, nutrició i activitat física.

Els adolescents amb trastorns mentals s’han d’enfrontar als reptes de la vida convivint amb l’estigma, l’aïllament i la discriminació. En aquest sentit, entre els 4 objectius generals descrits en el Pla d’Acció Sobre Salut Mental 2013-2020 de l’Organització Mundial de la Salut en destaca el de ‘posar en pràctica estratègies de promoció i prevenció en el camp de la salut mental’ (OMS 2013). L'evidència actual reforça la conveniència d'optimitzar l'abordatge precoç de la gran majoria dels problemes i alteracions pels quals pateixen els adolescents des d'un punt bio-psico- social, en la mesura que la demora en el diagnòstic i l'inici de tractament va associat a un pitjor pronòstic i més complexitat del tractament. Si considerem que més de la meitat dels trastorns psicopatològics i altres patologies debuten abans dels 18 anys, és clara la necessitat de dotar adequadament la Medicina de l'Adolescència i l'Adult Jove amb els recursos adients per tractar el pacient adolescent. En aquest sentit, l’evidència científica recomana poder disposar de recursos que donin cobertura als diferents nivells assistencials: ambulatori, especialitzat i hospitalització. A més, és important que tots els recursos s'estructurin amb una visió comunitària, mantenint una estreta relació amb els recursos d'ensenyament, serveis socials i atenció primària, per facilitar la rehabilitació i la reintegració a la comunitat dels adolescents amb algun tipus de problema o patologia.

CONSIDERACIONS

Els objectius del grup de treball s’han realitzat considerant la situació de la salut i el benestar dels adolescents, realitzant una revisió de la bibliografia i informes publicats; entre d’altres:

 • Pla d’adolescència i Joventut 2017-2021 (Ajuntament de Barcelona)
 • Pla de prevenció del Suïcidi a Catalunya 2021-2025 (Departament de salut)
 • II Plan Estratégico Nacional de la Infancia y Adolescencia 2013-2016
 • Salud para los Adolescentes del mundo (OMS)
 • Los Derechos de la Infancia y la adolescència (UNICEF)
 • Pacte per la infància a Catalunya 2014
01/12/2017

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització.

 

Aneu a la web per veure la recomanació

27/07/2016

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el que col·labora la Societat Catalana de Pediatria,  per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització. 

Aneu a la web per veure la recomanació

27/06/2016

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el que col·labora la Societat Catalana de Pediatria,  per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització. 

Aneu a la web per veure la recomanació

17/02/2016

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el que col·labora la Societat Catalana de Pediatria,  per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització. 

Anar a la web per veure la recomanació 

28/12/2015

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el que col·labora la Societat Catalana de Pediatria,  per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització. 

Anar a la web per veure la recomanació

25/11/2015

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el que col·labora la Societat Catalana de Pediatria,  per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització. 

Aneu a la web per veure la recomanació

25/11/2015

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el que col·labora la Societat Catalana de Pediatria,  per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització. 

25/11/2015

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el que col·labora la Societat Catalana de Pediatria,  per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització. 

19/08/2015

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el que col·labora la Societat Catalana de Pediatria,  per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització. 

Aneu a la web per veure la recomanació

12/08/2014

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el que col·labora la Societat Catalana de Pediatria,  per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització. 

Aneu a la web per veure la recomanació

17/01/2014

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el que col·labora la Societat Catalana de Pediatria,  per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització. 

Anar a la web per veure la recomanació

25/06/2013

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el que col·labora la Societat Catalana de Pediatria,  per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització. 

Anar a la web per veure la recomanació 

23/04/2013

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el que col·labora la Societat Catalana de Pediatria,  per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització. 

Aneu a la web per veure la recomanació

Altres documents de la Generalitat de Catalunya
09/04/2023

Document publicat pel CatSalut on s’actualitzen els criteris operatius de planificació i cartera de serveis establerts en relació amb l’atenció dels nounats als centres hospitalaris del SISCAT de Catalunya

09/04/2023

Informe publicat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya on analitza les característiques epidemiològiques dels casos confirmats de N. meningitidis i la sensibilitat antimicrobiana dels casos declarats al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya durant els anys 2016 – 2019.

Durant el període d’anàlisi del 2016 al 2019 s’han notificat 274 casos confirmats de N. meningitidis, dels quals un centenar en edats pediàtriques.

Les taxes d’incidència més elevades han estat en els menors d’1 any, seguides per les del grup d’1 a 4 anys.

El serogrup més freqüents ha estat el B i ha representat el 54,4% dels casos, seguit dels serogrups W135 (47 casos; 17,2%), C (22 casos, 8%), Y (20 casos; 7,3%), Y+W135 (2 casos; 0,7%) i A (1 cas; 0,4%). Al llarg del període 2016 - 2019, el serogrup B ha presentat percentatges superiors a la resta de serogrups, tot i que des de l’any 2016 s’observa una davallada. Contràriament, els serogrups W i Y han mostrat un augment durant aquest període.

27/02/2023

 

El Departament de Salut promourà l’aigua a través de fonts i regularà els aliments i les begudes saludables que es venen a les màquines expenedores, cafeteries i menjadors dels hospitals i centres sanitaris de la xarxa d’utilització pública (SISCAT). Ho farà a través d’una instrucció del Servei Català de la Salut (CatSalut) que va entra en vigor el 20 de febrer.

Aquesta instrucció impulsada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya en el marc del Pla per a la Promoció de la Salut a través de l’Activitat Física i l’Alimentació Saludable (PAAS), marca els criteris alimentaris i nutricionals per a aliments i begudes envasats. En aquest sentit, prioritza els productes amb menys quantitat de sucres afegits i sal, quantitats més elevades de fibra i millor perfil lipídic (greixos insaturats).

 

17/02/2023

 

L’Honorable  Sr. Carles Campuzano, conseller del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, va presentar el 3 de febrer del 2023 el Pla de millora del sistema d’atenció a la infància i l’adolescència 2022-2025.

El Pla és el full de ruta que la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut promou amb l’objectiu de transformar l’actual sistema encarregat de vetllar pels nens i nenes en situació de risc o desemparament a Catalunya. El document posa l’accent en la prevenció, la reconversió del model residencial, l’increment del nombre de famílies acollidores o la millora de les condicions i la formació de les professionals del sector. Així mateix, també es fixa com a objectiu la monitorització quantitativa i qualitativa del sistema que faciliti la presa de decisions basada en les dades.

 

17/02/2023

 

L’Honorable  Sr. Carles Campuzano, conseller del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, va presentar el 3 de febrer del 2023 el Pla de millora del sistema d’atenció a la infància i l’adolescència 2022-2025.

El Pla és el full de ruta que la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut promou amb l’objectiu de transformar l’actual sistema encarregat de vetllar pels nens i nenes en situació de risc o desemparament a Catalunya. El document posa l’accent en la prevenció, la reconversió del model residencial, l’increment del nombre de famílies acollidores o la millora de les condicions i la formació de les professionals del sector. Així mateix, també es fixa com a objectiu la monitorització quantitativa i qualitativa del sistema que faciliti la presa de decisions basada en les dades.

 

18/12/2022

El 16 de desembre del 2022 la síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, i l’adjunta d’infància, Maria Jesús Larios, van presentar l’Informe sobre els drets de l’infant del 2022 a la vicepresidenta primera amb funcions de presidenta del Parlament, Alba Vergés.

En aquest document la síndica alerta de l’augment del nombre d’infants en situació de vulnerabilitat social i de mancances estructurals en les polítiques per fer-hi front.

Entre els punts més destacables indica que:

-Gairebé el 70% dels infants en risc de pobresa severa no tenen accés a la renda garantida de ciutadania

-Les polítiques de transferències socials a Catalunya són menys efectives per combatre la pobresa que les europees

-L’increment del 36% del pressupost en polítiques d’infància no ha comportat una millora equivalent de la situació dels infants

-L’atenció en l’àmbit de la salut mental està per sota de la prevalença de problemes de salut mental de la població infantil, i la mitjana de visites és clarament insuficient

18/12/2022

 

El 16 de desembre del 2022 la síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, i l’adjunta d’infància, Maria Jesús Larios, van presentar l’Informe sobre els drets de l’infant del 2022 a la vicepresidenta primera amb funcions de presidenta del Parlament, Alba Vergés.

En aquest document la síndica alerta de l’augment del nombre d’infants en situació de vulnerabilitat social i de mancances estructurals en les polítiques per fer-hi front.

Entre els punts més destacables indica que:

-Gairebé el 70% dels infants en risc de pobresa severa no tenen accés a la renda garantida de ciutadania

-Les polítiques de transferències socials a Catalunya són menys efectives per combatre la pobresa que les europees

-L’increment del 36% del pressupost en polítiques d’infància no ha comportat una millora equivalent de la situació dels infants

-L’atenció en l’àmbit de la salut mental està per sota de la prevalença de problemes de salut mental de la població infantil, i la mitjana de visites és clarament insuficient

 

26/11/2022

L’Àrea per la defensa dels drets des Infants de la Sindicatura de Greuges de Catalunya ha elaborat l’informe “La protecció dels infants i els adolescents en l'entorn digital” i l’ha lliurat recentment al Parlament de Catalunya.

Aquest informe, remarca els avantatges, però també els riscos, que té l'entorn digital per als drets dels infants i adolescents. D’una banda, l’accés a les tecnologies de la comunicació i a internet contribueix a garantir alguns drets dels infants i adolescents, com el dret a la participació o a la informació. De l’altra, però, ens preocupen les desigualtats existents en l’accés a les tecnologies, i també els riscos i perills que això pot comportar en altres drets, com el dret a l’educació, a un correcte desenvolupament, a la salut o a la integritat.

26/11/2022

 

L’Àrea per la defensa dels drets des Infants de la Sindicatura de Greuges de Catalunya ha elaborat l’informe “La protecció dels infants i els adolescents en l'entorn digital” i l’ha lliurat recentment al Parlament de Catalunya.

Aquest informe, remarca els avantatges, però també els riscos, que té l'entorn digital per als drets dels infants i adolescents. D’una banda, l’accés a les tecnologies de la comunicació i a internet contribueix a garantir alguns drets dels infants i adolescents, com el dret a la participació o a la informació. De l’altra, però, ens preocupen les desigualtats existents en l’accés a les tecnologies, i també els riscos i perills que això pot comportar en altres drets, com el dret a l’educació, a un correcte desenvolupament, a la salut o a la integritat.

 

24/09/2022

Document elaborat pel grup de treball sobre salut mental  de l’Observatori dels drets de la Infància del Departament de Drets Socials de la Generalitat on analitza la situació actual, les mancances i fa propostes de millora relacionades  amb la salut mental de la infància i l’adolescència a Catalunya. En aquest grup participen, com a representants de la SCP,  els pediatres Antoni Martínez Roig i Federica Guarino.

05/02/2022

Estudi publicat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) on s’avalua l’impacte d’una selecció d’intervencions psicològiques en la infància i l’adolescència en el context de la violència física i sexual a partir d’una revisió sistemàtica de l’evidència científica.

27/12/2021

Informe que presenta els 10 principals reptes per a la garantia dels drets dels infants i els adolescents en el context de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19

19/09/2021

Pla de prevenció del suïcidi de Catalunya 2021-2025 (PLAPRESC) que es va presentar el 9 de setembre del 2021 i que té com a objectiu reduir el 2030 la taxa de temptatives i mort per suïcidi en més d’un 15% a tota la població i en més d’un 20% en els grups prioritaris, així com reduir l’estigma social mitjançant actuacions de tipus comunitari.

 

04/06/2021

 

Manuals de recomanacions (un per professionals i un altre per familiars) publicat per la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya  amb consells de com actuar quan hi ha una revelació de violència sexual en nens,nenes i adolescents.

 

04/06/2021

 

Manuals de recomanacions (un per professionals i un altre per familiars) publicat per la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya  amb consells de com actuar quan hi ha una revelació de violència sexual en nens,nenes i adolescents.

 

28/12/2020

Tríptic “Auxili! No para de plorar” publicat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)  que conté consells per a qui té cura d’un nadó, per evitar el sacsejament del lactant o nadó. 

17/11/2020

 

Informe publicat per l'Observatori de Desigualtats en Salut de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS) del Departament de Salut on analitza la població infantil de Catalunya durant el període 2014-2017.

L'informe corrobora la hipòtesi que el nivell socioeconòmic d’un infant determina les probabilitats de patir una malaltia, la qual cosa comporta una desigualtat des de la infància que determinarà el desenvolupament futur. Així mateix, l'estudi remarca que les polítiques estructurals centrades en el suport de l’entorn més pròxim de l’infant, principalment la família, i en l’etapa de desenvolupament en els primers anys de vida són clau per reduir les inequitats en la salut de la infància

 

17/11/2020

Informe publicat per l'Observatori de Desigualtats en Salut de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS) del Departament de Salut on analitza la població infantil de Catalunya durant el període 2014-2017.

L'informe corrobora la hipòtesi que el nivell socioeconòmic d’un infant determina les probabilitats de patir una malaltia, la qual cosa comporta una desigualtat des de la infància que determinarà el desenvolupament futur. Així mateix, l'estudi remarca que les polítiques estructurals centrades en el suport de l’entorn més pròxim de l’infant, principalment la família, i en l’etapa de desenvolupament en els primers anys de vida són clau per reduir les inequitats en la salut de la infància

17/02/2020

Guia publicada per la Taula de Diàleg, plataforma impulsada i coordinada per l'Agència Catalana del Consum . Aquesta guia vol ser una eina interactiva i didàctica d’acompanyament i coneixement, que ajudi els familiars de malalts d’anorèxia, bulímia o altres tipus de trastorns a identificar la patologia i els proporcioni pautes sobre com actuar per donar suport i cuidar la persona malalta

25/04/2018

Informe publicat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya que es basa en les notificacions dels casos confirmats per part dels microbiòlegs al Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya en el marc del Projecte europeu de vigilància activa d’aquesta malaltia (SpIDnet). 

01/04/2018

Arran del brot de Listeria monocytogenes que va afectar cinc Estats membres de la UE, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) va elaborar una infografia sobre els aliments de risc, els grups de riscs i sobre les mesures que cal prendre per prevenir la listeriosi.

18/01/2018

Full publicat pel Departament de salut sobre la sarna en el que s’explica com identificar la infecció, quines són les principals vies de transmissió i en què consisteix el tractament.

10/01/2018

Full publicat pel Departament de salut sobre el mol·lusc contagiós en el que s’explica com identificar la infecció, quines són les principals vies de transmissió i en què consisteix el tractament.

28/11/2017

Informe del Departament de Salut on es recull un anàlisi descriptiva dels naixements, la distribució geogràfica per regions sanitàries i la distribució per centres sanitaris.

30/10/2017

Document publicat per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) per ajudar als professionals a explicar el problema de la resistència als antimicrobians de manera pedagògica en base al  coneixement científic disponible per tal de poder traslladar a la ciutadania l’impacte que pot arribar a tenir, informar-la de les mesures que s’estan prenent des de les institucions i conscienciar-la de la importància de les decisions i accions individuals i col·lectives que cal aplicar.

30/10/2017

Informe elaborat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) a petició de la Comissió de Farmàcia Excepcional del CatSalut arran de la detecció d’un increment continuat de demandes de reintegrament de productes amb principi actiu de melatonina i en relació a diferents patologies amb afectació del son.

Aquest informe té un apartat dedicat específicament als infants i adolescents.

01/05/2017

Informe publicat per la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública del Departament de Salut en relació als quadres neurològics aguts per enterovirus en població pediàtrica detectats a Catalunya durant els mesos d’abril a juliol de 2016.

08/03/2017

Full publicat pel Departament de salut sobre els polls en el que s’explica com identificar la infecció, quines són les principals vies de transmissió i en què consisteix el tractament.

01/03/2017

Informe sobre les “ Desigualtats socioeconòmiques en la salut i la utilització dels serveis sanitaris públics de la població de Catalunya" publicat per l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

Entre d’altres conclusions s’indica que les desigualtats marquen la salut des dels primers anys de vida de les persones, de manera que els nens i nenes presenten un gradient elevat en funció del nivell socioeconòmic dels seus progenitors. Les nenes i els nens de famílies de menor nivell socioeconòmic, les que han esgotat el subsidi d’atur o perceben una renda mínima d’inserció, presenten respectivament 4 vegades i 2,8 vegades més de probabilitats de pertànyer al grup de persones que pateixen malalties greus respecte als nens i nenes de major nivell socioeconòmic, corresponent a famílies amb rendes superiors als 100.000 € anuals

01/02/2017

L’ACSA (Agència Catalana de Salut Alimentària) ha elaborat un document informatiu sobre el valors de seguretat, exposició i avaluació del risc de l’arsènic a la dieta, analitzant la situació a Catalunya.

01/02/2017

Document elaborat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya amb recomanacions per fer més saludables les reunions de treball, les jornades i els congressos. El document ha estat elaborat en col·laboració amb la Secretaria General de l’Esport i pretén transmetre un  missatge coherent amb les recomanacions que es fan des del Departament i les institucions de salut a nivell internacional, en relació amb la promoció d’estils de vida saludable.

01/10/2016

Informe elaborat pel Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, sobre l’abús sexual infantil a Catalunya. 

El Síndic de greuges alerta que l'abús sexual, com en general la violència exercida envers els infants, constitueix un fenomen que es manté sovint ocult i que presenta enormes dificultats per ser detectat i va denunciar  les mancances en les mesures per combatre’l.

01/06/2016

Guia publicada pel Departament de Salut per als centres hospitalaris de Catalunya. El document exposa recomanacions sobre els antídots de què haurien de disposar els hospitals del país, en funció de la complexitat assistencial, de la incidència d’una determinada intoxicació i de la ubicació geogràfica i la dificultat per mantenir-ne l’estoc, atès que alguns són productes estrangers. 

01/02/2016

Tant el CatSalut (Servei Català de la Salut) com l’ICS (Institut Català de la Salut) han publicat unes instruccions per establir unes pautes d’actuació pel compliment de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener del 2016, de protecció jurídica del menor, que obliga, per a l’accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, la presentació d'una certificació negativa del registre central de delinqüents o una declaració jurada que certifiquin que no es té cap condemna per sentència ferma de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d'éssers humans. Aquest requeriment afecta evidentment als pediatres.

01/02/2016

Tant el CatSalut (Servei Català de la Salut) com l’ICS (Institut Català de la Salut) han publicat unes instruccions per establir unes pautes d’actuació pel compliment de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener del 2016, de protecció jurídica del menor, que obliga, per a l’accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, la presentació d'una certificació negativa del registre central de delinqüents o una declaració jurada que certifiquin que no es té cap condemna per sentència ferma de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d'éssers humans. Aquest requeriment afecta evidentment als pediatres.

01/12/2015

De la tasca que duu a terme el Síndic de Greuges arran de les queixes rebudes, les actuacions d’ofici realitzades, les visites i els contactes amb infants i adolescents, se’n deriven determinades recomanacions, formulades en diversos informes i altres documents emesos per la institució, que cal posar en primera línia perquè constitueixin una guia d’actuació per a les institucions, especialment el Parlament, el Govern i l’Administració de la Generalitat.

 

En aquest informe es recullen trenta recomanacions que responen a mesures concretes que el Síndic considera clau per a una garantia adequada dels drets dels infants. 

01/11/2015

Monogràfic publicat per l'AQuAS (Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries de Catalunya)  sobre l'hospitalització en centres del SISCAT (Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya ), els anys 2012 i 2013, dels nadons amb gran prematuritat.

 L’objectiu d’aquest treball és descriure el fenomen de la gran prematuritat a Catalunya: conèixer la incidència i la distribució dels nadons amb gran prematuritat entre hospitals i entre territoris, descriure les hospitalitzacions segons el nivell de risc i la mortalitat, així com la utilització de recursos.

01/10/2015

Nova Carta de drets i deures de la ciutadania sobre salut i atenció sanitària publicada pel Departament de salut. El document actualitza l’elaborat el 2001 i recull prop d’un centenar de drets i obligacions distribuïts en deu àmbits i suposa un contracte social entre les persones i el sistema sanitari català.

01/06/2015

Document publicat per l’AquAs, amb la participació dels pediatres Joan Bel i Rosa Clofent, en el que es fa una revisió sistemàtica de la literatura amb l’objectiu d’actualitzar el nivell d’evidència científica de la “GCP sobre la prevención y el tratamiento de la obesidad infantojuvenil” del Sistema Nacional de Salud quant als criteris de derivació des de l’atenció primària a l’atenció especialitzada i també sobre el tractament no farmacològic ni quirúrgic de l’obesitat i el sobrepès, tenint en compte els criteris d’efectivitat i seguretat.

També s’han afegit a la cerca algunes intervencions recents i amb potencial efectivitat en la població diana, com ara l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

COVID-19
04/04/2023

Actualització del tractament del pacient pediàtric amb COVID-19 i símptomes respiratoris lleus-moderats i del pacient amb COVID-19 greu publicat per la SEIP (Sociedad Española de Infectología Pediátrica)

08/03/2023

El Comitè Científic  Assessor de la COVID-19, el Grup  Col·laboratiu Multidisciplinari per al  Seguiment de la COVID i experts convocats  ad-hoc han elaborat un informe sobre la COVID-19 persistent a Catalunya valorant la càrrega estimada, recursos assistencials, experiències internacionals i àrees d’incertesa.

15/01/2023

Document de recomanacions per al maneig clínic d’infants i adolescents amb COVID-19 persistent elaborat per la SCP (versió en català) 

15/01/2023

Document de recomanacions per al maneig clínic d’infants i adolescents amb COVID-19 persistent elaborat per la SCP (versió en castellà) 

15/01/2023

Document de recomanacions per al maneig clínic d’infants i adolescents amb COVID-19 persistent elaborat per la SCP (versió en anglès) 

Documents de la SCP
26/11/2022

Coincidint amb l’aniversari de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, aprovada per l’Assemblea de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, el Grup de Treball de Pediatria Social de la SCP ha emès un manifest en relació a aquesta Convenció.

18/11/2022

Davant dels problemes de subministrament d’algunes presentacions d’antibiòtics en suspensió oral d’ús habitual en pediatria, el Servei Català de la Salut, la Societat Catalana de Pediatria i la Societat Catalana de Farmacologia han elaborat un document on s’indiquen possibles alternatives.

06/09/2022

 

La Societat Catalana de Pediatria impulsa la mobilitat escolar en bicicleta a través de la campanya “Pedalem cap a l’escola" i fa una crida a l’administració a crear infraestructura segura al voltant de les escoles per facilitar aquesta modalitat de mobilitat activa, sostenible i saludable.

Coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, el 16 de setembre del 2022 es va fer la presentació oficial de la campanya ‘Pedalem cap a l’escola’ impulsada pel Grup de Treball de Salut Mediambiental de la Societat Catalana de Pediatria.

 

06/09/2022

La Societat Catalana de Pediatria impulsa la mobilitat escolar en bicicleta a través de la campanya “Pedalem cap a l’escola" i fa una crida a l’administració a crear infraestructura segura al voltant de les escoles per facilitar aquesta modalitat de mobilitat activa, sostenible i saludable.

Coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, el 16 de setembre del 2022 es va fer la presentació oficial de la campanya ‘Pedalem cap a l’escola’ impulsada pel Grup de Treball de Salut Mediambiental de la Societat Catalana de Pediatria.

06/09/2022

 

La Societat Catalana de Pediatria impulsa la mobilitat escolar en bicicleta a través de la campanya “Pedalem cap a l’escola" i fa una crida a l’administració a crear infraestructura segura al voltant de les escoles per facilitar aquesta modalitat de mobilitat activa, sostenible i saludable.

Coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, el 16 de setembre del 2022 es va fer la presentació oficial de la campanya ‘Pedalem cap a l’escola’ impulsada pel Grup de Treball de Salut Mediambiental de la Societat Catalana de Pediatria.

 

06/09/2022

 

La Societat Catalana de Pediatria impulsa la mobilitat escolar en bicicleta a través de la campanya “Pedalem cap a l’escola" i fa una crida a l’administració a crear infraestructura segura al voltant de les escoles per facilitar aquesta modalitat de mobilitat activa, sostenible i saludable.

Coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, el 16 de setembre del 2022 es va fer la presentació oficial de la campanya ‘Pedalem cap a l’escola’ impulsada pel Grup de Treball de Salut Mediambiental de la Societat Catalana de Pediatria.

 

13/07/2022

 

La Secció d'Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria ha actualitzat el document amb informació per a les famílies sobre les vacunes no incloses dins del calendari vacunal i per tant no finançades actualment pel Servei Català de la Salut.

Se n’han elaborat dos: un per infants i un altre per adolescents.

 

13/07/2022

 

La Secció d'Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria ha actualitzat el document amb informació per a les famílies sobre les vacunes no incloses dins del calendari vacunal i per tant no finançades actualment pel Servei Català de la Salut.

Se n’han elaborat dos: un per infants i un altre per adolescents.

 

25/02/2022

Document publicat per la SCP arran de la guerra a Ucraïna on recorda que són molts els greuges pels infants que, més enllà de la pròpia mort, comporta qualsevol conflicte bèl·lic.

15/07/2017

Document elaborat per la Secció d'Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria amb informació per a les famílies sobre les vacunes no finançades pel Servei Català de la Salut.

08/06/2017

Document de posicionament de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Pediatria en relació a l’Atenció Pediàtrica Primària i les accions dutes a terme després de la presentació, per part del Departament de Salut, de l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC).

Mossegades de serp (pdf | 46.06kB)
10/12/2015

Document elaborat per la SCP on es descriuen les espècies verinoses de serps del nostre entorn i els antídots específics dels que disposem.

Farmàcia. Incidències medicaments
23/03/2023

L’AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) ha emès una nota on informa del  canvi de denominació de Actocortina per evitar riscos d'errors de

Medicació.

Actocortina 100 mg Pols i Dissolvent per a Solució Injectable ha passat a anomenar-se Actocortina 75 mg Pols i Dissolvent per a Solució Injectable. Ambdues presentacions contenen la mateixa dosi de principi actiu. Aquest canvi es produeix a causa del procés d'harmonització que està duent a terme l'AEMPS per complir amb les directrius europees que dicten que en el nom d'aquests medicaments ha d'aparèixer expressada la dosi com a base en lloc de com a sal.

08/03/2023

Comunicat emès pels laboratoris que comercialitzen l’infliximab (Remicade, Flixabi, Inflectra, Remsima y Zessly), d’acord amb l’EMA (Agencia Europea de Medicamentos) i l’AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), per informar sobre els riscos de l’administració de vacunes de microorganismes vius en lactants que van estar exposats a l’infliximab durant la gestació o la lactància

20/02/2023

El laboratori Ferring, d’acord amb l’AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), ha emès un comunicat on informa del risc potencial d’arítmia i toxicitat reproductiva per l’exposició a l’excipient clorobutanol que conté aquest medicament.

15/11/2022

L’EMA ha autorizat la utilització de crizotinib (Xalkori) en pacients pediàtrics de 6 a 17 anys d’edat, per alguns casos determinats de linfoma anaplàsic de cèl·lules grans, amb recomanacions específiques per la vigilància de possibles trastorns de la visió,  inclòs el risc de pèrdua de visió greu.

L’AEMPS (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios) ha emès una nota de seguritat on recorda que és necessari realitzar controls oftalmològics abans d’iniciar el tractament, durant el primer mes des de l’inici del mateix i, posteriorment, cada 3 mesos, així com davant l’aparició de qualsevol símptoma de trastorn de la visió. També hi recomana la pauta a seguir en cas d’aparició d’aquests trastorns.

Al document s’hi pot trobar informació tant pels sanitaris com per les famílies.

29/09/2021

 

D’acord amb l’AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) el laboratori farmacèutic que comercialitza Pradaxa® , Boehringer Ingelheim, ha elaborat una guia amb informació per l’ús segur d’aquest fàrmac en la població pediàtrica i per minimitzar el possible risc de sagnat associat al tractament.

També ha elaborat una targeta d’informació pel pacient i/o els seus cuidadors.

 

29/09/2021

 

D’acord amb l’AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) el laboratori farmacèutic que comercialitza Pradaxa® , Boehringer Ingelheim, ha elaborat una guia amb informació per l’ús segur d’aquest fàrmac en la població pediàtrica i per minimitzar el possible risc de sagnat associat al tractament.

També ha elaborat una targeta d’informació pel pacient i/o els seus cuidadors.

 

29/09/2021

 

D’acord amb l’AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) el laboratori farmacèutic que comercialitza Pradaxa® , Boehringer Ingelheim, ha elaborat una guia amb informació per l’ús segur d’aquest fàrmac en la població pediàtrica i per minimitzar el possible risc de sagnat associat al tractament.

També ha elaborat una targeta d’informació pel pacient i/o els seus cuidadors.

 

17/04/2021

 

Carta dirigida als professionals sanitaris de Sanofi-Aventis, S.A., com a  titular de l’autorització de comercialització del medicament “Tranxilium pediátrico 2,5 mg polvo para solución oral” , per comunicar que ha sol·licitat la seva anul·lació per motius industrials i no per problemes de qualitat, seguretat o eficàcia del medicament.

 

 

10/03/2020

Nota publicada per l’AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios)  on comunica la supressió de la indicació en pediatria de la domperidona.

13/02/2018

Nota emesa per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) on s’informa que en nenes i dones amb capacitat de gestació no s’ha de fer servir l’àcid valproic, excepte que no es pugui utilitzar una altra alternativa terapèutica i si es compleixen les condicions del pla de prevenció d’embarassos, pel risc de trastorns en el neurodesenvolupament a llarg termini en nens nascuts de dones tractades amb àcid valproic  (fins un 40% dels casos),  així com el seu risc de malformacions congènites (en aproximadament el 10% dels casos).

Al Butlletí Groc de farmacovigilància de l’Institut Català de Farmacologia (ICF) del gner-març 2018 podeu ampliar la informació sobre aquest tema.

13/02/2018

Nota emesa per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) on s’informa que en nenes i dones amb capacitat de gestació no s’ha de fer servir l’àcid valproic, excepte que no es pugui utilitzar una altra alternativa terapèutica i si es compleixen les condicions del pla de prevenció d’embarassos, pel risc de trastorns en el neurodesenvolupament a llarg termini en nens nascuts de dones tractades amb àcid valproic  (fins un 40% dels casos),  així com el seu risc de malformacions congènites (en aproximadament el 10% dels casos).

Al Butlletí Groc de farmacovigilància de l’Institut Català de Farmacologia (ICF) del gner-març 2018 podeu ampliar la informació sobre aquest tema.

01/12/2017

Comunicat emès pel laboratori Zambon, d’acord amb l’AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Producos Sanitarios),  informant que l’ús d’Ultra Levura  (Saccharomyces boulardii) està contraindicat en pacients portadors d’un catèter venós central, en pacients en estat crític i immunodeprimits. A més també s’informa sobre les normes de manipulació en presència d’aquest tipus de pacients.

07/07/2017

Nota informativa de l’AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) comunicant que els medicaments de metilprednisolona injectables que contenen lactosa d’origen boví poden causar reaccions al·lèrgiques greus, quan s’administren durant el curs del tractament de reaccions al·lèrgiques agudes, a pacients al·lèrgics a les proteïnes de la llet de vaca. Per tant s’estableix la contraindicació d’ús d’aquests medicaments en pacients en els que se sàpiga o es sospiti que són al·lèrgics a la llet de vaca.

04/04/2017

L’AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios)  ha emès una nota informativa on comunica  que s’ha detectat la possibilitat de problemes amb l‘autoinjector d’adrenalina en dos lots del medicament ALTELLUS, indicat pel tractament d’emergència de les reaccions al·lèrgiques greus. Tot i que la probabilitat de presentar-se el defecte es considerada extremadament baixa, atès que el fet de no administrar la dosis necessària del medicament pot tenir greus conseqüències per la salut, és necessari que els pacients que tinguin unitats dels lots afectats vagin a una oficina de farmàcia per la seva substitució.

01/11/2016

L’AEP (Asociación Española de Pediatría) ha difòs un comunicat del laboratori UCB Pharma S.A. que d’acord amb l’Agència Europea de Medicaments (EMA) i amb l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) informa que s’han notificat casos de sobredosi accidental amb Keppra (levetiracetam), en presentació de 100mg/ml solució oral. La majoria dels casos s’han donat en nens entre els 6 mesos i els 11 anys d’edat.  

La utilització de dispositius de dosificació inadequats (per exemple fer servir una xeringa  10 ml en lloc de la de 1 ml, el que ha portat a l’administració d’una dosi 10 vegades superior de medicament) ha estat identificada com la causa més important d’aquest  problema de seguretat.

Es per això que es recomana que els metges prescriguin sempre la dosi en mg, amb la seva equivalència en ml, en base a l’edat i pes del pacient, i que en cada prescripció aconsellin al pacient com mesurar correctament la dosis prescrita.

A més, en cada prescripció els metges haurien de recordar als pacients i/o cuidadors que només facin servir la xeringa que es proporciona amb l’envàs junt al medicament i que per evitar confusions posteriors s’aconselli llençar aquesta xeringa un cop el flascó estigui buit.

Dalsy i colorant E-110 (pdf | 319.93kB)
23/09/2016

Arran de la notícia publicada per la FACUA (Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción) el 19 de setembre 2016 amb el títol “El medicamento para niños Dalsy omite en su prospecto algunos efectos secundarios”,  l’ AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) ha publicat una nota puntualitzant alguns aspectes sobre aquest colorant. 

22/07/2016

L’AEMPS (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios) ha emès una nota informant de les noves restriccions d’ús de la nitrofurantoïna .

Atès que s’han notificat reaccions adverses greus, especialment pulmonars o hepàtiques en tractaments profilàctics perllongats o intermitents de mesos de duració, l’AEMPS recomana utilitzar la nitrofurantoïna exclusivament en tractament curatiu de cistitis agudes, no com a  profilaxi, amb una duració del tractament limitat a un màxim de 7 dies, i només en dones  i a partir dels 3 mesos d’edat.

13/05/2015

Un cop el Comitè per a l’Avaluació de Riscos en Farmacovigilàcia europeu (PRAC) ha finalitzat la revisió per valorar el benefici-risc dels medicaments que contenen codeïna, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en la que recomana no utilitzar codeïna en menors de 12 anys pel tractament de la tos associada a processos catarrals.

16/10/2014

És conegut el risc associat a l'àcid valproic de desenvolupar malformacions congénites. No obstant, nous treballs publicats han motivat que el Comitè per a l'Avaluació de Riscos en Farrnacoviqilància europeu (PRAC) realitzés una nova avaluació del balanç benefici-risc d'aquest medicament quan s'administra a nenes i dones amb capacitat de gestació i a dones embarassades.

 

En base a les conclusions d'aquesta nova avaluació, on s'indica que I'exposició intrauterina a l'àcid valproic durant l'embaràs pot associar-se a alteracions en el desenvolupament físic i neurològic deis nadons, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha publicat unes recomanacions dirigides als professionals sanltaris.

16/06/2014

Malgrat que l’exposició accidental a fentanil transdèrmic és un problema conegut, la informació procedent de la notificació espontània de sospites de reaccions adverses indica que es continuen produint casos d’aquest tipus per transferència del pegat de la persona que el fa servir a una altra en contacte directe i també per ingestió o aplicació accidental. S’han notificat diversos casos greus, inclòs algun amb desenllaç mortal en nens.

Per aquest motiu, el Comitè europeu per a la Avaluació de Riscos en Farmacovigilància (PRAC) ha fet una revisió d’aquest problema, arribant a la conclusió que és necessari reforçar la informació a la fitxa tècnica i en el prospecte d’aquests medicaments sobre la correcta col·locació, manipulació i eliminació dels pegats, i recordar als professionals sanitaris la importància d’informar adequadament als pacients, familiars i cuidadors sobre aquests aspectes.

30/07/2013

Un cop finalitzada la revisió del balanç benefici-risc de metoclopramida en les seves indicacions autoritzades, l’AEMPS ha emès un comunicat en el que fa una sèrie de recomanacions

No fer servir metoclopramida en nens menors d’1 any.

-Restringir el seu ús en nens i adolescents d’1 a 18 anys como segona línia de tractament  en prevenció de nàusees i vòmits retardats en quimioteràpia i en tractament de nàusees i vòmits postoperatoris.

-Limitar la duració del tractament a un màxim de 5 dies.

 

-Limitar la dosi màxima a 0,5 mg per kg de pes en 24 hores.

29/07/2013

L’Agèncai Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa on comunica que el Comitè de Medicaments d’Us Humà (CHMP) ha recomanat la suspensió de comercialització dels medicaments d’administració sistèmica que contenen ketoconazol.

L’AEMPS recomana no iniciar nous tractaments amb ketoconazol sistèmic i revisar els tractaments actualment en curs.

GT d'Al·lèrgia
07/07/2022
Memoria2021-2022
15/07/2021
15/07/2021
08/07/2021
GT d'Endocrinologia Pediàtrica
07/07/2022
Memoria2021-2022
08/07/2021
08/07/2021
GT d'Estudis Neonatals
07/07/2022
Memoria2021-2022
15/07/2021
15/07/2021
GT d'Hematologia Pediàtrica
Memòria GT Hematologia (pdf | 35.00kB)
08/07/2021
08/07/2021
GT d'Immunodeficiències
Infografies IDP-CATALA (pdf | 729.51kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 589.74kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 428.81kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 404.39kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 438.55kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 458.91kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 756.26kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 427.83kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 415.49kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 395.96kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 441.74kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 454.90kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 522.58kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 527.48kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 285.77kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 729.67kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 589.98kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 429.79kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 404.95kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 439.46kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 459.82kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 756.70kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 428.13kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 416.36kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 396.79kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 442.20kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 455.33kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 520.12kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 528.11kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 286.12kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

07/07/2022
Memoria2021-2022
08/07/2021
08/07/2021
08/07/2021
GT d'Intensius Pediàtrics
07/07/2022
Memoria2021-2022
08/07/2021
08/07/2021
GT d'Urgències Pediàtriques
07/07/2022
Memoria2021-2022
15/07/2021
15/07/2021
15/07/2021
GT de Cures Pal·liatives i malalt crònic complex
15/07/2021
15/07/2021
15/07/2021
GT de Gastroenterologia Pediàtrica
07/07/2022
Memoria2021-2022
08/07/2021
08/07/2021
GT de l'Activitat Física i l'Esport
GT de la Mort Sobtada
07/07/2022
Memoria2021-2022
15/07/2021
15/07/2021
15/07/2021
GT de Malalties infeccioses
07/07/2022
Memoria2021-2022
15/07/2021
15/07/2021
GT de Nens Sense Fronteres
07/07/2022
Memoria2021-2022
15/07/2021
15/07/2021
15/07/2021
GT de Pediatria Social
15/07/2021
15/07/2021
15/07/2021
GT de Pneumologia Pediàtrica
07/07/2022
Memoria2021-2022
15/07/2021
15/07/2021
15/07/2021
GT de Salut Mediambiental Pediàtrica
Decàleg Bicicleta (pdf | 1.42MB)
22/09/2022
decaleg
Document Bicicleta (pdf | 3.55MB)
22/09/2022
document-bici
NdP anem amb bici a l'escola (pdf | 571.49kB)
16/09/2022
NdP bici
07/07/2022
Memoria2021-2022
21/06/2022
Pedalem
GT de Trastorns de l'Aprenentatge
Trastorns del Llenguatge (pdf | 4.33MB)
14/12/2022
TDL
Dislèxia (pdf | 3.81MB)
14/12/2022
Discalculia (pdf | 11.35MB)
14/12/2022
Discalculia
07/07/2022
Memoria2021-2022
Dislexia - SCP 15-04-2022 (pdf | 4.99MB)
05/05/2022
Dislèxia
05/05/2022
Update TDAH
15/07/2021
15/07/2021
GT de Vacunes
07/07/2022
Memoria2021-2022
15/07/2021
15/07/2021
15/07/2021
Informació per famílies i cuidadors
01/06/2018

Informe del portal FAROS de promoció de la salut i el benestar infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, ​​avalat pel Consejo Superior de Deportes, QUE analitza perquè el 80% de les nenes no realitza l'activitat física mínima recomanada per l'OMS i planteja propostes per a canviar aquesta tendència.

01/05/2018

Guia elaborada per professionals de l'Hospital Vall d’Hebron, juntament amb pacients i familiars, per a familiars i cuidadors de pacients pediàtrics amb tractament antibiòtic a domicili endovenós.

El manual explica de manera senzilla i didàctica, per exemple, què és un catèter i com es pot mantenir en bones condicions, què cal fer abans d’administrar la medicació, com preparar la medicació o què cal fer davant un problema o signe d’alerta relacionat amb l’administració de l’antibiòtic. Conté una sèrie d’il·lustracions explicatives per facilitar la comprensió de tota la informació i que familiars i cuidadors trobin una resposta ràpida als seus dubtes.

01/05/2018

Llibre publicat per l’Hospital St.Joan de Déu. Es tracta d’una guia pràctica sobre la diabetis infantil adreçada a professors i altres professionals del centre educatiu. El manual descriu les claus de la malaltia i ofereix la informació bàsica perquè els mestres puguin fer front a les principals situacions que poden presentar-se en els escolars amb diabetis tipus 1.

15/01/2018

Consells elaborats per l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT9 per millorar els esmorzars i berenars dels infants, tant pel que fa al tipus d'aliments recomanables com als hàbits.

01/10/2017

Manual elaborat pel VACAP (Grupo de Trabajo de Vacunas) de la SEPEAP dirigit a pares i mares  on s’explica el perquè dels calendaris vacunals, les malalties que es prevenen i els canvis i actualitzacions que han estat necessàries al llarg dels anys.

Entre els seus autors està el Dr.Josep de la Flor, membre de la nostra Societat

01/09/2017

Decàleg elaborat pel Comitè de Nutrició de l’AEP (Associació Española de Pediatría) sobre la importància de la llet en l’etapa infantil.

01/09/2017

Document elaborat pel Comitè de Lactància Materna de l’AEP en el que s’expliquen els principals avantatges de l’alletament matern per la mare, el nen i la societat. També s’ofereixen recomanacions sobre com preparar-se per la lactància materna durant l’embaràs i en situacions especials.

01/09/2017

Guia de primers auxilis per a pares, publicada pels pediatres Juan Casado i Raquel Jiménez, de l’Hospital Niño Jesús de Madrid on descriuen de manera senzilla i pràctica com han d’actuar els pares davant de problemes mèdics dels seus fills. S’hi explica què haurien de fer en casos d’emergència, com ara traumatismes, convulsions o asfíxia, però també en situacions més freqüents com febre, diarrea o vòmits. 

01/06/2017

Guia publicada pel Comitè de Seguretat i Prevenció de Lesions no Intencionades de l’AEP (Asociación Española de Pediatria), en col·laboració amb d’altres professionals.

L’objectiu de la guia és donar a aquelles persones que estan en l’entorn dels nens, tant pares, com avis, cuidadors i personal de centres infantils, els coneixements  per garantir la seva seguretat i saber-los atendre en cas que es produeixi una lesió.  

01/05/2017

Decàleg elabotat pel Comitè de Nutrició de l’AEP (Asociación Española de Pediatría).

01/03/2017

Informació per a les famílies en forrma de decàleg elaborat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primària)

01/03/2017

Full informatiu publicat per l'ASPCAT (l'Agència de Salut Pública de Catalunya) dirigit als pares amb informació sobre la malaltia meningocòccica en forma de preguntes i respostes.

01/03/2017

Guia publicada pel Departament de Salut del Govern Basc (OSTEBA), en col·laboració amb l’Instituto de Salud Carlos III.  Aquesta guia està dirigida a les mares que volen alletar o que estan alletant els seus fills, així com a les seves parelles i familiars.

01/10/2016

Guia elaborada per l’Observatori de la Infància i l’Adolescència FAROS de l’Hospital Sant Joan de Déu per oferir a les famílies pautes per a una alimentació saludable i equilibrada, aclarir conceptes i trencar els falsos mites que existeixen sobre alguns aliments. 

Al llarg de la guia, experts en pediatria de diferents àmbits repassen  aspectes de la nutrició infantil: com ha de ser l’alimentació de l’embarassada i del nen en cada etapa de la vida; quines peculiaritats ha de tenir l’alimentació en el cas dels infants que practiquen esport; quines al·lèrgies i intoleràncies alimentàries existeixen; com es poden detectar els primers símptomes d’un trastorn alimentari; què es pot fer per què els infants mengin fruites, verdures i peix; com es pot incidir en la presentació per què ingereixin les quantitats apropiades, què es pot fer per garantir la seguretat dels aliments.

01/09/2016

Guia publicada pel Departament de Salut, amb la col·laboració de professionals sanitaris de diversos àmbits de treball, entre ells pediatres, adreçada a les mares i els pares que pateixen la mort d’un fill durant la gestació, o poc temps després de néixer.

01/09/2016

Tríptic elaborat pel  Comitè de Lactància Materna de l'AEP (Asociación Española de Pediatría) sobre l’alimentació amb lactància materna en els nens hospitalitzats, recalcant la importància de continuar alletant als bebès quan estan malalts i assenyalant alguns consells dirigits tant als pares como als professionals.

01/07/2016

Informació per a les famílies en forrma de decàleg elaborat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primària)

01/07/2016

Informació per a les famílies en forrma de decàleg elaborat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primària)

01/04/2016

Actualització de la  guia “Recomanacions per a l’alimentació en la primera infància (de 0 a 3 anys)”, elaborada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, amb el suport de la SCP, que té per objectiu millorar la qualitat de l’alimentació dels infants i el seu desenvolupament.

Presenta destacades novetats respecte a la guia anterior, de l'any 2009. S'aconsella la introducció progressiva, però flexible, de nous aliments, i la reducció de les quantitats de menjar i el consum de carn vermella i es recomana combinar el triturat amb aliments trossejats, aixafats o sòlids sense risc. La guia adopta alguns dels postulats del que es coneix com a "baby-led weaning", la introducció de l'alimentació complementària regulada pel nadó.

A més de la Guia s'ha publicat un tríptic, amb les dades més rellevants de la guia, així com un document amb les Preguntes Més Freqüents relacionades amb la guia.  

01/04/2016

Actualització de la  guia “Recomanacions per a l’alimentació en la primera infància (de 0 a 3 anys)”, elaborada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, amb el suport de la SCP, que té per objectiu millorar la qualitat de l’alimentació dels infants i el seu desenvolupament.

Presenta destacades novetats respecte a la guia anterior, de l'any 2009. S'aconsella la introducció progressiva, però flexible, de nous aliments, i la reducció de les quantitats de menjar i el consum de carn vermella i es recomana combinar el triturat amb aliments trossejats, aixafats o sòlids sense risc. La guia adopta alguns dels postulats del que es coneix com a "baby-led weaning", la introducció de l'alimentació complementària regulada pel nadó.

A més de la Guia s'ha publicat un tríptic, amb les dades més rellevants de la guia, així com un document amb les Preguntes Més Freqüents relacionades amb la guia.  

01/04/2016

Actualització de la  guia “Recomanacions per a l’alimentació en la primera infància (de 0 a 3 anys)”, elaborada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, amb el suport de la SCP, que té per objectiu millorar la qualitat de l’alimentació dels infants i el seu desenvolupament.

Presenta destacades novetats respecte a la guia anterior, de l'any 2009. S'aconsella la introducció progressiva, però flexible, de nous aliments, i la reducció de les quantitats de menjar i el consum de carn vermella i es recomana combinar el triturat amb aliments trossejats, aixafats o sòlids sense risc. La guia adopta alguns dels postulats del que es coneix com a "baby-led weaning", la introducció de l'alimentació complementària regulada pel nadó.

A més de la Guia s'ha publicat un tríptic, amb les dades més rellevants de la guia, així com un document amb les Preguntes Més Freqüents relacionades amb la guia.  

01/04/2016

Protocol editat pel Departament de Salut  amb l’objectiu de dotar als centres d’una eina per prevenir, detectar i intervenir en situacions relacionades amb les drogues com poden ser intoxicacions, consums dins o fora del centre i tinença il·lícita de substàncies estupefaents, entre d’altres.

01/04/2016

Pòster publicat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria), en col·laboració amb d’altres societats científiques, dirigit a la població general amb els signes d’alerta del càncer infantil.

01/02/2016

Document elaborat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), amb la col·laboració de la SCP, representada per la Dra Xènia Ortolà,  que conté recomanacions per als àpats dels infants, tant als menjadors escolars com també extensibles al dia a dia de les famílies.

22/01/2016

Estudi, coordinat per un equip de professionals de l’Hospital Sant Joan de Déu amb el doctor Josep Matalí al capdavant, que dóna a conèixer els resultats d’enquestes realitzades a diferents grups i mira de proposar recomanacions dirigides a cobrir les necessitats actuals per a un correcte abordatge d’aquests problemes.

L’informe va adreçat a familiars d’infants i adolescents amb problemes de comportament i a tots aquells professionals del món de l’educació i de la salut que els tracten.

01/12/2015

Tríptics informatius elaborats pel Comitè de Lactància Materna de l’AEP, un sobre lactància materna en nens grans o “perllongada” i un altre sobre l’establiment de la lactància.

01/12/2015

Tríptics informatius elaborats pel Comitè de Lactància Materna de l’AEP, un sobre lactància materna en nens grans o “perllongada” i un altre sobre l’establiment de la lactància.

01/09/2015

Guia publicada per l’AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) que  vol ser una ajuda pels professors i altres professionals que treballen  en centres escolars  a l’hora de tractar els problemes de salut més freqüents, urgents o no, que puguin presentar els nens quan són a l’escola. 

Per cada problema es respon a les preguntes: Què és? Què s’ha de saber? Com s’ha d’actuar?

La guia s'acompanya de presentacions en forma de diapositives que es poden fer servir en sessions educatives en el centre escolar i d'enllaços a material audivisuals, que es poden descarregar a la web de l'AEPap (enllaç comprovat setembre 2017)

01/09/2015

Guia editada per l’AEPAP (Associació Espanyola de Pediatria d’Atenció Primària) per ajudar a mestres i cuidadors escolars en l’abordatge dels problemes pediàtrics més habituals. L’objectiu d’aquest guia es donar uns coneixements bàsics per atendre els problemes clínics més freqüents  que poden tenir lloc en els col·legis i escoles bressol.

01/07/2015

Informació per a les famílies en forrma de decàleg elaborat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primària)

01/07/2015

Informació per a les famílies en forrma de decàleg elaborat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primària)

01/05/2015

Document elaborat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) que recull una desena de recomanacions per facilitar un canvi en l’alimentació de les festes i celebracions infantils per tal que esdevinguin més saludables.

01/12/2014

Guia editada per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, dirigida a mares i pares de nadons amb encefalopatia hipòxico-isquèmica, amb l’objectiu d’atendre les necessitats d’informació i suport que tenen les famílies durant l’ingrès hospitalari del seu fill.

01/07/2014

Informació per a les famílies en forrma de decàleg elaborat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primària)

Decàleg de l'asma (AEPap) (pdf | 920.74kB)
01/07/2014

Informació per a les famílies en forrma de decàleg elaborat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primària)

01/07/2014

Informació per a les famílies en forrma de decàleg elaborat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primària)

01/07/2013

Informació per a les famílies en forrma de decàleg elaborat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primària)

01/07/2012

Informació per a les famílies en forrma de decàleg elaborat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primària)

01/07/2012

Informació per a les famílies en forrma de decàleg elaborat per l'AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primària)

Protocols i Guies del Departament de Salut
01/04/2023

Fitxa terapèutica sobre la faringitis/amigdalitis aguda publicada pel VINCat, programa del Servei Català de la Salut que estableix un sistema de vigilància de les infeccions relacionades amb l’atenció sanitària a Catalunya

14/02/2023

 

L’Essencial és una iniciativa del Departament de Salut que té com a objectiu identificar pràctiques clíniques de poc valor prevalents en el sistema sanitari català i elaborar recomanacions per tal d’evitar-les. La iniciativa col·labora estretament amb els professionals sanitaris i les Societats Científiques en aquesta identificació i elaboració de recomanacions

Recentment, amb la col·laboració de la Societat Catalana de Pediatria, s’ha actualitzat la recomanació on es recorda que la bronquiolitis en lactants no s’hauria de tractar rutinàriament amb broncodilatadors B2 adrenèrgics.

S’han elaborat dos fitxes de recomanacions, en format pdf, una per professionals i una altra per les famílies

 

14/02/2023

 

L’Essencial és una iniciativa del Departament de Salut que té com a objectiu identificar pràctiques clíniques de poc valor prevalents en el sistema sanitari català i elaborar recomanacions per tal d’evitar-les. La iniciativa col·labora estretament amb els professionals sanitaris i les Societats Científiques en aquesta identificació i elaboració de recomanacions

Recentment, amb la col·laboració de la Societat Catalana de Pediatria, s’ha actualitzat la recomanació on es recorda que la bronquiolitis en lactants no s’hauria de tractar rutinàriament amb broncodilatadors B2 adrenèrgics.

S’han elaborat dos fitxes de recomanacions, en format pdf, una per professionals i una altra per les famílies

 

26/01/2023

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització.

Amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria, s’ha actualitzat la recomanació on es recorda que la pauta alternant d’antitèrmics pel tractament de la febre en els infants, malgrat ser una pràctica freqüent no mostra avantatges clars respecte a la monoteràpia i, a més, pot presentar problemes de seguretat quant a l’administració de dosis superiors a les indicades i potencialment tòxiques.

S’han elaborat dos fitxes de recomanacions, en format pdf, una per professionals i una altra per als pacients i les seves famílies.

 

Recomanació  

26/01/2023

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització.

Amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria, s’ha actualitzat la recomanació on es recorda que la pauta alternant d’antitèrmics pel tractament de la febre en els infants, malgrat ser una pràctica freqüent no mostra avantatges clars respecte a la monoteràpia i, a més, pot presentar problemes de seguretat quant a l’administració de dosis superiors a les indicades i potencialment tòxiques.

S’han elaborat dos fitxes de recomanacions, en format pdf, una per professionals i una altra per als pacients i les seves famílies.

 

Recomanació  

23/12/2022

Els departaments de Salut i Educació han presentat la Guia per a l’abordatge de la conducta suïcida i de les autolesions no suïcides en el centre educatiu on es recullen les orientacions sobre com cal actuar de forma coordinada entre els agents educatius i de salut davant d’una verbalització d’intencionalitat suïcida, d’una temptativa o del suïcidi pròpiament dit, i també quan es detectin autolesions.

12/11/2022

Document publicat pel Departament de Salut amb les Recomanacions de la vacunació sistemàtica antipneumocòccica conjugada 20-valent a Catalunya.

Aquesta vacuna, recentment comercialitzada, només està indicada actualment a partir dels 18 anys

31/10/2022

 

L’objectiu que persegueix la guia és el de proporcionar informació i eines a professionals de la salut, docents i altres persones que tenen cura de les criatures, així com a les famílies, per tal de millorar la qualitat de l’alimentació dels infants, garantir el seu desenvolupament global, promoure una relació saludable, satisfactòria i plaent amb el menjar, a la vegada que es té cura de l’entorn i el medi ambient.

 

20/10/2022

 

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització que compta amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria.

Al 2022, es va actualitzar la recomanació, publicada l’any 2013, sobre l ‘ús d’antibiòtics en otitis mitjana aguda en pediatria. S’hi recorda que en infants majors de 2 anys amb otitis mitjana aguda amb clínica lleu, no es recomana tractament antibiòtic immediat.

Aquest recomanació s’acompanya d’un full d’informació per a pacients i cuidadors.

 

20/10/2022

 

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització que compta amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria.

Al 2022, es va actualitzar la recomanació, publicada l’any 2013, sobre l ‘ús d’antibiòtics en otitis mitjana aguda en pediatria. S’hi recorda que en infants majors de 2 anys amb otitis mitjana aguda amb clínica lleu, no es recomana tractament antibiòtic immediat.

Aquest recomanació s’acompanya d’un full d’informació per a pacients i cuidadors.

 

15/10/2022

 

“Les tecnologies digitals a la infància, l’adolescència i la joventut” és una guia que inclou un pla d’acció i recomanacions per orientar tant a professionals de l’educació com a les pròpies famílies en el bon ús de les tecnologies digitals. En l’elaboració de la guia han participat els departaments de Salut, Drets Socials i Educació. La coordinació i implementació de la publicació ha anat a càrrec del Pacte Nacional de Salut Mental, adscrit al Departament de Presidència.

 

01/09/2022

Document elaborat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquest procediment d’actuació està basat en el document “Protocolo para la detección precoz y manejo de los casos ante la alerta de Viruela de los Monos (Monkeypox) en España” de l’Institut de Salut Carles III, Ministeri de Sanitat.

La Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya també ha publicat unes recomanacions per a la vacunació contra la verola del mico a Catalunya, seguint les  recomanacions consensuades per la Comissió de Salut Pública (CSP) del Sistema Nacional de Salut (SNS).

23/07/2022

Document del Departament de Salut, en el que ha col·laborat en la seva elaboració la SCP,  amb recomanacions per a la detecció precoç i el maneig de les dones embarassades afectades per la verola del mico (Monkeypox) i dels nadons.

03/07/2022

La Guia “Les Tecnologies digitals a la infància, l’adolescència i la joventut” ha estat elaborada per un grup de treball multidisciplinari coordinat pel Departament de Presidència i el Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per donar resposta a un dels objectius específics en el marc de les accions prioritzades en el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions per al període 2017-2019: la prevenció de les patologies relacionades amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

10/02/2020

Protocol elaborat pel Departament de Salut que  actualitza el “Protocol del part, puerperi i atenció al nadó” del 2003.

03/06/2018

Els Departaments de Salut i d’Educació, en col·laboració amb l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) van posar en marxa el Model d'atenció de l'infant amb diabetis a l'escola, destinat a millorar la integració a l'escola d'un infant amb recent diagnòstic de diabetis tipus 1. 

S’han elaborat diferents documents per les escoles, pels pares i pels professionals que estan disponibles als webs de Salut, d’Ensenyament i/o de l’ADC i que teniu aquí recolllits

 

03/06/2018

Els Departaments de Salut i d’Educació, en col·laboració amb l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) van posar en marxa el Model d'atenció de l'infant amb diabetis a l'escola, destinat a millorar la integració a l'escola d'un infant amb recent diagnòstic de diabetis tipus 1. 

S’han elaborat diferents documents per les escoles, pels pares i pels professionals que estan disponibles als webs de Salut, d’Ensenyament i/o de l’ADC i que teniu aquí recolllits

 

03/06/2018

Els Departaments de Salut i d’Educació, en col·laboració amb l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) van posar en marxa el Model d'atenció de l'infant amb diabetis a l'escola, destinat a millorar la integració a l'escola d'un infant amb recent diagnòstic de diabetis tipus 1. 

S’han elaborat diferents documents per les escoles, pels pares i pels professionals que estan disponibles als webs de Salut, d’Ensenyament i/o de l’ADC i que teniu aquí recolllits

 

03/06/2018

Els Departaments de Salut i d’Educació, en col·laboració amb l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) van posar en marxa el Model d'atenció de l'infant amb diabetis a l'escola, destinat a millorar la integració a l'escola d'un infant amb recent diagnòstic de diabetis tipus 1. 

S’han elaborat diferents documents per les escoles, pels pares i pels professionals que estan disponibles als webs de Salut, d’Ensenyament i/o de l’ADC i que teniu aquí recolllits

 

03/06/2018

Els Departaments de Salut i d’Educació, en col·laboració amb l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) van posar en marxa el Model d'atenció de l'infant amb diabetis a l'escola, destinat a millorar la integració a l'escola d'un infant amb recent diagnòstic de diabetis tipus 1. 

S’han elaborat diferents documents per les escoles, pels pares i pels professionals que estan disponibles als webs de Salut, d’Ensenyament i/o de l’ADC i que teniu aquí recolllits

 

03/06/2018

Els Departaments de Salut i d’Educació, en col·laboració amb l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) van posar en marxa el Model d'atenció de l'infant amb diabetis a l'escola, destinat a millorar la integració a l'escola d'un infant amb recent diagnòstic de diabetis tipus 1. 

S’han elaborat diferents documents per les escoles, pels pares i pels professionals que estan disponibles als webs de Salut, d’Ensenyament i/o de l’ADC i que teniu aquí recolllits

 

03/06/2018

Els Departaments de Salut i d’Educació, en col·laboració amb l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) van posar en marxa el Model d'atenció de l'infant amb diabetis a l'escola, destinat a millorar la integració a l'escola d'un infant amb recent diagnòstic de diabetis tipus 1. 

S’han elaborat diferents documents per les escoles, pels pares i pels professionals que estan disponibles als webs de Salut, d’Ensenyament i/o de l’ADC i que teniu aquí recolllits

 

03/06/2018

Els Departaments de Salut i d’Educació, en col·laboració amb l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) van posar en marxa el Model d'atenció de l'infant amb diabetis a l'escola, destinat a millorar la integració a l'escola d'un infant amb recent diagnòstic de diabetis tipus 1. 

S’han elaborat diferents documents per les escoles, pels pares i pels professionals que estan disponibles als webs de Salut, d’Ensenyament i/o de l’ADC i que teniu aquí recolllits

 

01/06/2018

 

Tercera revisió del Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya de L’Agència de Salut Pública de Catalunya. Entre les novetats s’incorporen les eines de cribratge per detectar precoçment problemes de salut mental i millorar la detecció de consum de drogues i alcohol o de violència de gènere.

 

05/05/2018

Protocol coordinat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya i elaborat de forma conjunta i consensuada amb representants de la Societat Catalana de Pediatria, la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia, l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica, l’Associació Catalana de Llevadores i amb professionals assistencials.

Actualitzat el maig del 2018

01/05/2018

Manual, que actualitza el de l’any 2006, elaborat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, amb la participació de més de 40 experts, entre ells diversos pediatres de la nostra Societat, en el marc del Consell Assessor de Vacunacions. Recull les actualitzacions de les recomanacions de vacunació sistemàtica tant per a la població general com per als grups de risc, amb l’objectiu d’abastar la vacunació al llarg de la vida.

02/02/2018

Procediment d’actuació davant un brot d’escabiosi en l’àmbit sanitari elaborat per l’agència de Salut Pública de Catalunya. 

01/02/2018

Document publicat per la Direcció General de Planificació en Salut del Departament de Salut, emmarcat en el Pla de salut de Catalunya 2016-2020, que recull les bases per al desenvolupament del model pediàtric d’atenció al final de la vida a Catalunya.

01/10/2017

Actualització de la guia “Alimentació saludable en l’etapa escolar”, publicada per l’Agència de Salut Pública del Departament de Salut, que va aparèixer en la seva primera edició l’any 2005 i es va actualitzar l’any 2012. L’objectiu de la guia és facilitar a les famílies, als centres educatius i als serveis de restauració escolar eines per preparar acuradament les planificacions alimentàries i alhora promoure hàbits alimentaris saludables entre la població infantil.

01/04/2017

Pòster publicat per l’agència de Salut Pública de Catalunya pel personal sanitari on es recorda el protocol d’actuació per sospita de xarampió.

01/03/2017

Guia elaborada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que té com a objectiu fer front als problemes davant d’una possible arribada d’agents perillosos de transmissió per via aèria, per garantir la seguretat i la salut dels treballadors/es que estan exposats a aquests riscos

Els punts descrits inclosos a la Guia són, bàsicament, la definició dels agents biològics altament transmissibles, les formes de transmissió, l’àmbit d’aplicació i nivells de risc.

També descriu el procediment, gestió i circuit assistencial; instal·lacions sanitàries; equips de protecció individual; gestió de material, neteja i manteniment.

Finalment, la Guia conté criteris d’actuació davant l’exposició d’un treballador/a a un agent biològic; formació de treballadors/es, i consideracions generals de vigilàncies de la salut i sobre les persones intervinents.

11/11/2016

L’objectiu d’aquest protocol, publicat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya al març del 2015 i actualitzat al novembre del 2016, és oferir una guia per a la vigilància de les arbovirosis més probables transmeses per mosquits a Catalunya. El creixent nombre de casos diagnosticats a Europa d’aquestes malalties, no solament en la població immigrant o turista sinó també en ocasions en la població autòctona, fa necessari que els i les professionals de la salut adquireixin més coneixements de la geografia mèdica i de les condicions pròpies de les malalties relacionades amb vectors artròpodes.

20/10/2016

Protocol elaborat pel Departament de Salut davant de casos sospitosos de FHCC.

08/09/2016

El Departament ha elaborat diferents documents relacionat amb la Síndrome Respiratòria de l’Orient Mitjà Nou coronavirus (MERS-CoV) pel que fa al procediment d’actuació davant de casos sospitosos,  les recomanacions als viatgers en pelegrinatge a la Meca i un document de preguntes més freqüents (PMF).

A més, a la pàgina web Canal Salut podeu trobar una nota informativa sobre la malaltia que s’actualitza regularment

08/09/2016

El Departament ha elaborat diferents documents relacionat amb la Síndrome Respiratòria de l’Orient Mitjà Nou coronavirus (MERS-CoV) pel que fa al procediment d’actuació davant de casos sospitosos,  les recomanacions als viatgers en pelegrinatge a la Meca i un document de preguntes més freqüents (PMF).

A més, a la pàgina web Canal Salut podeu trobar una nota informativa sobre la malaltia que s’actualitza regularment

08/09/2016

El Departament ha elaborat diferents documents relacionat amb la Síndrome Respiratòria de l’Orient Mitjà Nou coronavirus (MERS-CoV) pel que fa al procediment d’actuació davant de casos sospitosos,  les recomanacions als viatgers en pelegrinatge a la Meca i un document de preguntes més freqüents (PMF).

A més, a la pàgina web Canal Salut podeu trobar una nota informativa sobre la malaltia que s’actualitza regularment

01/07/2016

Document publicat per la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria, la Societat Catalana de Pneumologia, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears”.

L’objectiu d’aquest document és desenvolupar un protocol eficient d’actuació en la investigació dels contactes dels malalts amb tuberculosi (TB) que sigui comú a tot el territori. El document s’adreça a tots aquells professionals sanitaris que treballen en la prevenció i el control de la TB des dels diferents nivells assistencials.

En primer lloc s’aborda el marc d’actuació dels estudis de contactes davant la situació epidemiològica actual de la TB a Catalunya. Posteriorment, es tracten aspectes metodològics i la política d’actuació en la realització d’aquests estudis i, posteriorment, es revisa l’ús i la interpretació de les proves diagnòstiques per avaluar els contactes, i el tractament de la infecció tuberculosa latent. Finalment, es dedica un capítol a aspectes organitzatius en la realització d’aquests estudis, amb l’objectiu de millorar la coordinació entre els diferents agents implicats

30/06/2016

Arran de l’increment a Catalunya de quadres neurològics aguts en infants produïts per enterovirus l’any 2016  l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha elaborat un protocol  que recull recomanacions als sanitaris davant la sospita d’un d’aquests quadres. Es tracta d’un procediment fonamentalment clínic que té per objectiu la detecció precoç i el tractament adequat dels casos i també la vigilància reforçada per tal de conèixer la situació epidemiològica de Catalunya.

A més, també s’ha elaborat un document amb informació per les escoles bressol.

30/06/2016

Arran de l’increment a Catalunya de quadres neurològics aguts en infants produïts per enterovirus l’any 2016  l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha elaborat un protocol  que recull recomanacions als sanitaris davant la sospita d’un d’aquests quadres. Es tracta d’un procediment fonamentalment clínic que té per objectiu la detecció precoç i el tractament adequat dels casos i també la vigilància reforçada per tal de conèixer la situació epidemiològica de Catalunya.

A més, també s’ha elaborat un document amb informació per les escoles bressol.

04/05/2016

Protocol d’actuació davant casos sospitosos produïts pel virus Zika a Catalunya elaborat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya 

22/02/2016

Protocol coordinat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya i elaborat de forma conjunta i consensuada amb representants de la Societat Catalana de Pediatria, la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia, l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica, l’Associació Catalana de Llevadores i amb professionals assistencials. 

01/02/2016

Document de consens sobre la malatia celíaca publicat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya amb la participació de diversos pediatres i el suport de la Societat Catalana de Pediatria

01/02/2016

Document de consens sobre la malatia celíaca publicat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya amb la participació de diversos pediatres i el suport de la Societat Catalana de Pediatria

02/06/2015

Procediment elaborat pel Departament de Salut arran del cas de diftèria diagnosticat a Catalunya l'any 2015

01/05/2015

Actualització de la Guia per a la gestió de la diversitat de creences als centres sanitaris de Catalunya del Departament de Salut i el de Governació i Relacions Institucionals  Es tracta d’una eina que pretén oferir informació, recursos i recomanacions útils als professionals que treballen als centres sanitaris de Catalunya per generar dinàmiques i espais respectuosos amb la diversitat religiosa.

01/05/2015

Guia que té per objectiu proporcionar als professionals sanitaris i a les famílies una eina, basada en l'evidència científica, que els ajudi en la presa de decisions terapèutiques, diagnòstiques, pronòstiques i de seguiment en l'atenció dels nounats amb encefalopatia hipoxicoisquèmica.

Editada en castellà, s'ha elaborat en el marc del desenvolupament d'activitats de la Xarxa Espanyola d'Agències d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions de l'SNS i se n’ha publicat una versió completa i una de breu.

L'equip de treball de la guia està integrat per neonatòlegs, professionals en psicologia clínica, infermeria i especialistes en metodologia (medicina basada en l'evidència, elaboració de guies de pràctica clínica, recerca qualitativa i avaluació econòmica), entre els quals hi ha l'AQuAS (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya). El projecte està coordinat per neonatòlegs de l'Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona).

01/05/2015

Guia que té per objectiu proporcionar als professionals sanitaris i a les famílies una eina, basada en l'evidència científica, que els ajudi en la presa de decisions terapèutiques, diagnòstiques, pronòstiques i de seguiment en l'atenció dels nounats amb encefalopatia hipoxicoisquèmica.

Editada en castellà, s'ha elaborat en el marc del desenvolupament d'activitats de la Xarxa Espanyola d'Agències d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions de l'SNS i se n’ha publicat una versió completa i una de breu.

L'equip de treball de la guia està integrat per neonatòlegs, professionals en psicologia clínica, infermeria i especialistes en metodologia (medicina basada en l'evidència, elaboració de guies de pràctica clínica, recerca qualitativa i avaluació econòmica), entre els quals hi ha l'AQuAS (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya). El projecte està coordinat per neonatòlegs de l'Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona).

01/05/2015

El Departament de Salut ha presentat el Protocol per al maneig del TDAH infantojuvenil en el sistema sanitari català amb l’objectiu d’afavorir l’equitat en l’atenció a la població amb trastorn per al dèficit d’atenció amb o sense hiperactiviat i donar resposta a la petició de les associacions de familiars.

El Departament de Salut ha presentat el Protocol per al maneig del TDAH infantojuvenil en el sistema sanitari català amb l’objectiu d’afavorir l’equitat en l’atenció a la població amb trastorn per al dèficit d’atenció amb o sense hiperactiviat i donar resposta a la petició de les associacions de familiars.

01/05/2008

Aquest Protocol pretén, en primer lloc, homogeneïtzar els criteris clínics de detecció del maltractament infantil i en segon lloc posar al dia les pautes professionals de detecció i valoració en l’entorn hospitalari.

01/05/2008

Aquest Protocol pretén, en primer lloc, homogeneïtzar els criteris clínics de detecció del maltractament infantil i en segon lloc posar al dia les pautes professionals de detecció i valoració en l’entorn hospitalari.

01/09/2005
01/04/2004

Els continguts que aquesta Guia proposa són unes recomanacions flexibles per on pot discórrer la pràctica professional perquè serveixin per millorar la salut futura dels nostres joves i adolescents

Protocols, Guies i Documents d'altres institucions
27/04/2023

L'Estat Mundial de la Infància és l'informe insígnia de l'UNICEF que es publica des del 1.980. S’hi analitzen els factors que afecten els nens i les nenes a tot el món: mortalitat neonatal, infantil i materna; aigua i sanejament, vacunació, nutrició, educació, protecció (matrimoni infantil, treball infantil, mutilació genital femenina, etc.), salut mental, adolescència i apoderament de la dona.

El 2023 l'Estat Mundial de la Infància es centra en la problemàtica de la immunització, que en el cas dels nens i nenes ha patit el retrocés més gran dels últims trenta anys.

Amb el títol “Per a cada infant, vacunació”, mostra una anàlisi profunda en la que destaca que 67 milions de nens s'han quedat sense vacunar per la pandèmia, que va interrompre la vacunació a gairebé tot el món a causa de l'enorme pressió que van patir els sistemes de salut, el desviament dels recursos dedicats a la vacunació contra la COVID-19, l'escassetat de personal sanitari i les mesures de confinament a casa.

Resum executiu

Informe complet (en anglès)

01/04/2023

Nota publicada per la Comissió de Deontologia del CoMB.

El document recorda que les interconsultes sense pacient,una modalitat d’interconsulta cada cop més freqüent gràcies a les noves tecnologies de la comunicació, també estan regides per les normes del Codi de Dentologia i n’especifica algunes, com, per exemple, les que fan referència al dret i al deure dels metges a demanar i a donar consell a un altre company o les que recullen el deure de registrar les interconsultes i les decisions preses a la història clínica.

16/03/2023

Document publicat per Guiasalud amb el títol: "Evaluación y manejo clínico de las autolesiones en la adolescencia: protocolo basado en la evidencia”.

Aquesta publicació consta de 3 parts:

Protocol, que sintetitza l'evidència més rellevant i recull les actuacions principals en atenció primària i atenció especialitzada, per donar suport als professionals i afavorir la presa de decisions compartida. També proposa indicadors per al monitoratge de la pràctica clínica

- Informació per a pacients, adreçada a adolescents, famílies i professionals de l'educació.

- Infografia

04/03/2023

Arran del brot pel virus de Margburg detectat aquest mes de febrer a Guinea Equatorial el Ministerio de Sanidad ha elaborat un Protocol d'actuació per la detecció precoç i maneig de casos de malaltia pel virus de Marburg

10/02/2023

Tercera edició del Baròmetre d’Opinió de la Infància i Adolescència publicat per l'UNICEF.

L'objectiu d'aquest Baròmetre d'Opinió va ser la creació i l'aplicació d'un instrument que permeti conèixer les preocupacions i les opinions de nenes, nens i adolescents d'Espanya sobre assumptes socials i polítics, així com avaluar indicadors de salut, felicitat i qualitat dels seus contextos. de desenvolupament propers, com ara la família, amistats, professorat i companys de classe.

Aquest instrument va ser implementat per primera vegada el 2019-2020 i recentment s’ha publicat la tercera edició (2021-2022) que va tenir com a fi incorporar una visió seqüencial per conèixer els canvis en les preocupacions i opinions de les nenes, nens i adolescents respecte a edicions anteriors, a més incloure un nou bloc sobre els estereotips de gènere.

Baròmetre d’Opinió

Resum executiu

 

06/02/2023

Document publicat pel Centre Nacional de Microbiologia de l’Instituto de Salud Carlos III. En la seva elaboració han col·laborat diversos pediatres de centres catalans.

L'objectiu d’aquesta publicació és l'actualització dels coneixements de la toxoplasmosi congènita a Espanya, presentant aspectes epidemiològics, clínics, microbiològics i diagnòstics, terapèutics, de prevenció i control, mostrant les possibilitats de les intervencions en salut pública, la pertinència del cribratge prenatal, el panorama internacional i els reptes futurs.

01/02/2023

Aquest Pla, impulsat per l’Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil del Govern espanyol, vol ser una resposta integral a l'obesitat infantil, fent més fàcils i accessibles els estils de vida saludables: una vida activa, una alimentació sana i benestar emocional i bons hàbits de descans.

Pla Estratègic complet

Resum executiu

 

23/01/2023

 

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha publicat un document de posició amb la participació i les reflexions de les Comissions de Deontologia dels quatre col·legis de metges catalans.

El document està adreçat als professionals i recull les consideracions deontològiques bàsiques que haurien de permetre poder oferir una atenció integral basada en la bona praxi.

L’objectiu d’aquest document és donar resposta a la inquietud expressada pels professionals, la qual esdevé més rellevant pel fet de referir-se a persones menors d’edat.

 

19/01/2023

 

Des del Comitè de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient de l'AEP (Asociación Española de Pediatría), s'ha proposat l'elaboració de recomanacions de NO FER en els diferents àmbits d'atenció pediàtrica. En aquesta iniciativa hi han participat diverses societats pediàtriques amb l'objectiu d'assenyalar una sèrie de pràctiques que cal evitar en l'atenció del pacient pediàtric en atenció primària, urgències, hospitalització, cures intensives i domicili.

Recomanacions

Pòster

 

29/12/2022

La delegació del govern estatal pel Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat ha publicat un informe titulat “La prevención familiar de las adicciones”. Aquest document es proposa explorar l’estat de la prevenció familiar a Espanya per presentar recomanacions que facilitin la transformació i la consolidació de la prevenció familiar.

06/12/2022

 

L'Observatori per a la promoció de la salut de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, Faros, ha publicat l’informe “L'ambient i el seu impacte en la salut maternoinfantil: a què ens enfrontem?” on analitza  les repercussions que els factors ambientals tenen en la salut infantil. El treball ha estat coordinat per especialistes de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i del Institut de Salut Global de Barcelona.

L’informe vol contribuir a visibilitzar els factors de risc i efectes en la salut dels principals factors mediambientals i proposa dur a terme intervencions per a garantir la qualitat de l'aire a les escoles, que és on passen més temps els nens, i convertir les zones de joc en petits espais naturals.

També han publicat un decàleg per promoure la salut mediambiental maternoinfantil

 

30/11/2022

El grup de treball de Pediatria de la SES (Sociedad Española de Sueño), junt a quatre de les principals societats científiques pediàtriques –l’AEP (Asociación Española de Pediatría), la SEPEAP (Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria) l’AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) i la SENEP (Sociedad Española de Neurología Pediátrica)- han manifestat la seva preocupació per l’ús i abús dels preparats de melatonina en la població infantil, així como por la falta de finançament d’aquests preparats quan estan comercialitzats com fàrmacs per nens amb problemes neurològics.

06/09/2022

Nota informativa sobre l’ actitud a urgències davant un/a pacient que hagi patit una agressió mitjançant una punxada emesa per la  SEUP (Sociedad Española de Urgencias de Pediatría) arran de les denúncies de punxades en locals d’oci nocturn que es van produïr l'any 2022.

Entre els documents que apareixen a la bibliografia s’hi troba el un elaborat conjuntament pels departaments de d’Igualtat i Feminismes, Salut i Interior de la Generalitat de Catalunya: “Punxades en espais d’oci. Document operatiu”

03/09/2022

Informe  elaborat per un equip multidisciplinari de societats científiques, a proposta del Ministerio de Sanidad, coordinat por representants de l’AEP (Asociación Española de Pediatría) i la SEIP (Sociedad Española de Infectología Pediátrica).

L’objectiu és oferir indicacions pel maneig clínic, diagnòstic, terapèutic i de mesures de prevenció en l’àmbit del pacient ambulatori amb sospita o confirmació de varola del mico, tant si es realitza l’Atenció Primària como a Urgències hospitalàries o consultes ambulatòries especialitzades.

25/07/2022

Document publicat per l'Osakidetza (Departament de Salut del Govern Basc), amb la col·laboració de la Societat Catalana de Pediatria i l'Agència de Salut Pública de Catalunya  sobre l'alimentació vegetariana en la infància. Es presenta en forma de preguntes i respostes i pot ser d'utilitat tant per les famílies que optin per aquesta alimentació com pels professionals sanitaris.

16/05/2022

Llibre Blanc de les ACES  Pediàtriques 2021 publicat per l'AEP amb l'objectiu d'aplanar el camí cap al reconeixement de 19 especialitats pediàtriques

02/03/2022

Document publicat per la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana-GAT on mira d’apropar-se als problemes actuals de la primera infància, per entendre les seves necessitats i, en el marc de la Convenció dels Drets de l’Infant i les recomanacions de l’OMS i UNICEF, tractar d’articular una resposta comuna, transversal, integral i coherent front a les situacions d’adversitat que condicionen o limiten el seu desenvolupament personal, la seva socialització i les seves oportunitats de vida.

19/11/2021

 

Informe publicat per l'UNICEF  on s’estudien les opinions i percepcions dels adolescents sobre les seves experiències i relacions en l’entorn digital.

L’objectiu és facilitar informació que sigui una eina d’anàlisi i reflexió per orientar actuacions en l’àmbit familiar, educatiu i normatiu.

 

19/11/2021

Informe publicat per l'UNICEF  on s’estudien les opinions i percepcions dels adolescents sobre les seves experiències i relacions en l’entorn digital.

L’objectiu és facilitar informació que sigui una eina d’anàlisi i reflexió per orientar actuacions en l’àmbit familiar, educatiu i normatiu.

23/10/2021

Informe publicat per Save the Children on s'analitzen les polítiques, estudis i dades existents a Espanya sobre violència de gènere entre adolescents i hi constata que la normalització de la violència de gènero i la repetició dels rols sexistes es manté també entre adolescents.

15/10/2021

Informe publicat per l'UNICEF amb el títol “A la meva ment:  promoure, protegir i cuidar la salut mental de la infància i l’adolescència”, que examina la salut mental dels nens, els adolescents i els cuidadors. Incideix en els factors de risc i protecció en moments decisius de la vida i analitza els determinants socials que configuren la salut mental i el benestar.

L’ informe també fa una crida al compromís, la comunicació i l’acció com elements fonamentals d’una visió integral per promoure la bona salut mental de cada nen, protegir els nens  vulnerables i tenir cura dels que fan front als obstacles més importants.

26/01/2021

Document publicat pels representants de les principals societats pediàtriques relacionades amb la cura dels nens amb asma (red española de grupos de Asma en pediatría)  que actualitza els coneixements que un pediatre ha de tenir sobre aquesta malaltia. La guia pretén ser el més útil possible en la pràctica clínica amb taules, figures i algoritmes senzills i esquemàtics.

21/09/2020

Guia publicada per les entitats de pacients FACE (Federación de Asociaciones de Celiacos de España), ATX-Elkartea (Asociación Multialergia, Dermatitis Atópica y Asma), AEPNAA (Asociación Española de Personas con Alergias a Alimentos y Látex) i ADILAC (Asociación de Intolerantes a la Lactosa de España) . Aquest guia recull informació sobre aquestes patologies, amb recomanacions en relació a les dietes i el seu seguiment, normes per l’administració de tractaments, consells sobre com actuar al menjador o durant excursions, etc.

27/02/2020

Recomanacions en forma de taula elaborades pel Grup de Treball del dolor de la SEPEAP (Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria)  per conèixer el fàrmac i les dosis més adients segons el tipus de dolor del pacient pediàtric.

02/02/2020

Document publicat a la revista Anales de Pediatría pel Comitè de Nutrició i Lactància Materna de l’AEP (Asociación Española de Pediatría)   que conté recomanacions que s’haurien de tenir presents quan s’opta per seguir una dieta vegetariana en població pediàtrica.

01/02/2020

Recomanacions en forma de taula publicades per la SEPEAP per conèixer el fàrmac i les dosis més adients segons el tipus de dolor del pacient pediàtric.

 

10/01/2020

Guia de Pràctica Clínica sobre el TDAH de l'Acadèmia Americana de Pediatria (AAP) 

10/01/2020

Guia de Pràctica Clínica sobre el TDAH de la  Federació Mundial de TDAH (ADHD

01/05/2018

Actualització publicada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat  i el Servei d’ Avaluació del Servei Canari de la Salut del guia publicada pel Ministeri l’any 2008 sobre diagnòstic precoç de la malaltia celíaca.

01/03/2018

Guia de Pràctica Clínica sobre la Depressió Major a la Infància i Adolescència, editada pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que actualitza l’anterior, publicada l’any 2009 i la substitueix. 

01/02/2018

 

Estudi longitudinal de la població sana i no obesa de Barcelona de l'any 1995 al 2017 dirigit pel Dr. Antonio Carrascosa . Inclou 742 nenes i 710 nens i s’han realitzat més de 25.000 avaluacions antropomètriques des del naixement fins a la talla adulta.

 

Les dades estan disponibles a la web: http://www.millennialsgrowth.com , on a més de la monografia de l’estudi i les gràfiques corresponents,  s'hi pot descarregar un programa informàtic d’ús exclusiu per professionals sanitaris per realitzar els càlculs antropomètrics amb les gràfiques de creixement i una app pel públic general per realitzar el seguiment del creixement dels nens i nenes per part de les famílies.

09/01/2018

Full de consells elaborats per la SEPEAP (Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria) sobre la vacunació a la dona embarassada

01/01/2018

Calendari de vacunacions recomanat per l’AEP per l’any 2018 que recull les vacunes sistemàtiques dels calendaris oficials així com a recomanacions sobre vacunes no incloses en aquests calendaris (vacunes no finançades) com ara rotavirus, meningococ B i meningococ tetravalent.

01/12/2017

Decàleg elaborat pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC)  amb recomanacions bàsiques per a l’ús de les xarxes socials adreçat als professionals. Els deu punts apel·len a la responsabilitat dels metges per tal de fer compatibles els drets a la informació i d’expressió en temes professionals, mèdics o de salut amb els drets a la intimitat i confidencialitat del pacient.

01/12/2017

Segona edició dels “Protocolos diagnósticos y terapéuticos en Neumología pediàtrica” publicats per l’AEP (Asosiación Española de Pediatría) i NeumoPed, la Societat Espanyola de Pneumologia Pediàtrica, amb 25 capítols que aborden les patologies pneumològiques més rellevants.

01/12/2017

 

Guia de Pràctica Clínica  publicada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat sobre les Intervencions Terapèutiques en el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH).

A més de la guia completa, adreçada als sanitaris, s’ha publicat també un document amb informació adreçada a les persones amb TDAH, les famílies i els educadors

 

01/12/2017

Guia de Pràctica Clínica  publicada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat sobre les Intervencions Terapèutiques en el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH).

A més de la guia completa, adreçada als sanitaris, s’ha publicat també un document amb informació adreçada a les persones amb TDAH, les famílies i els educadors

01/11/2017

Informe anual sobre els drets de l'infant presentat pel Síndic de Greuges, Rafael Ribó,  el 30 de novembredel 2017 al Parlament de Catalunya. 

01/10/2017

Document publicat per la SENeo (Sociedad Española de Neonatología), amb la col·laboració de l’AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria), que conté unes recomanacions de seguiment dels nadons nascuts entre la setmana 32 i 36 de gestació,  amb l’objectiu de sensibilitzar a pediatres y neonatòlegs de les patologies en les que els prematurs presenten un major risc i sobre les que s’han de focalitzar l’atenció durant el seu desenvolupament.

01/09/2017

Document publicat pel Comitè de Lactància Materna de l’AEP que aporta recomanacions que els professionals han de conèixer per donar suport i facilitar la lactància en qualsevol àrea de l’hospital i, sempre que sigui possible, animar a la mare a continuar amb la lactància materna, atès que el benefici es superior al suposat risc d’ingressar el nen amb la mare.

01/09/2017

Informe presentat per l’ONG Save the Children en el que aprofundeix en l’abordatge de l’abús sexual que pateixen el menors en el nostre país, quines són les dificultats que troben en el seu maneig i quines són  les solucions que proposen.

L’informe té un annex amb dades territorials de Catalunya.

01/09/2017

Informe presentat per l’ONG Save the Children en el que aprofundeix en l’abordatge de l’abús sexual que pateixen el menors en el nostre país, quines són les dificultats que troben en el seu maneig i quines són  les solucions que proposen.

L’informe té un annex amb dades territorials de Catalunya.

01/09/2017

Protool publicat per la SENeo (Sociedad Española de Neonatología), amb la col·laboració de l’AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) y la Red SAMID (Salud Materno Infantil y Desarrollo). Està dirigit a neonatòlegs i infermeres d’hospitals de tots els nivells assistencials, pediatres i infermeres d’Atenció Primària, centres d’Atenció Precoç i a tots els professionals  que es ven involucrats en el seguiment dels nadons amb un pes menor de 1500 g o menys de 32 setmanes de gestació. També es dirigeix als pares d’aquests nens i a les associacions de pares de nens prematurs. 

01/07/2017

Document publicat pel Comitè de Lactància Materna de l’AEP on s’expliquen les principals dificultats per posar en pràctica el contacte pell amb pell entre la mare i el nadó en les cesàries i proposa una metodologia d’actuació per la seva posada en marxa.

01/06/2017

Actualització de la versió anterior, del 2013, del Protocol d’Atenció Sanitària del programa “Vacaciones en Paz”, realitzat pels promotors saharauis del projecte “Vacaciones en Paz” amb el suport del Grup d’Immigració-Cooperació de l’AEPAP i facilitat pel Ministeri de Salut Pública de la República Àrab Sahrauí Democràtica amb el propòsit d’orientar als pediatres i infermeres que atenen a nens saharauis acollits durant els mesos d’estiu.

15/05/2017

Comunicat elaborat pel Comitè de Nutrició de la AEP i  la SEGHNP (Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica).

01/05/2017

Actualització del protocol d’atenció a les nens i nens immigrants elaborada per les pediatres de la SCP RM. Masvidal i D.Canadell, membres del Grup de Cooperació, Immigració i Adopció de l’AEPap

01/05/2017

Manual d’anafilaxi pediàtrica elaborat per membres de la SEICAP (Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica) amb l’objectiu d’ajudar als pediatres a diagnosticar i tractar els quadres d’anafilaxis en l’edat pediàtrica.

01/04/2017

Guia publicada pel Ministeri de Sanitat, serveis socials i igualtat, amb la participació de l’AEP (Asociación Española de Pediatría), la SEIP (Sociedad Española de Infectología Pediátrica), la SENeo (Sociedad Española de Neonatología) i la SEGO (Sociedad Española de Ginecología i Obstetricia). 

L’objectiu d’aquest document és assegurar el correcte seguiment de las dones embarassades i dels nadons amb risc d’infecció per virus Zika que permiti realitzar un diagnòtic precoç i un maneig adequat dels casos d’infecció congènita.

31/12/2016

Manual publicat per l''Hospital Sant Joan de Déu Barcelona que dóna pautes als professionals sanitaris sobre les necessitats de les famílies en un moment d'impacte com és la comunicació d'un diagnòstic o en alguns casos d'una mala notícia. 

01/11/2016

Nova versió de GALAXIA la “Guia de Actuación en Anafilaxia”, en la que ha participat, entre d’altres societats científiques l’AEP (Asociación Española de Pediatría ),  l’AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) i la SEUP (Sociedad Española de Urgencias Pediátricas). 

Està dirigida a tots els professionals sanitaris, en tots els nivells d’assistència i té per objectiu proporcionar recomanacions basades en l’evidència pel reconeixement, l’avaluació del risc i el tractament dels pacients que han patit o estan en risc de patir una anafilaxi.

31/03/2016

Document presentat pel Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), arran de l’accident d’aviació de Germanwings ocorregut als Alps francesos el 24 de març de 2015,  amb el títol “El secret professional mèdic i la protecció a tercers”, en el que es formulen una sèrie de recomanacions dirigides tant als àmbits professional i social com polític i legislatiu per tal de situar els límits del secret professional quan es posa en risc la seguretat de tercers.

01/12/2015

Guia coordinada per la Dra. Beatriz Espín amb la col·laboració de professionals de diferents societat científiques.

Segons es recull en el pròleg d’aquest guia el seu objectiu és ser una eina útil per tots aquells especialistes que atenen a nens amb restrenyiment en diferents nivells assistencials (urgències, primària i especialitzada)  i té una vocació eminentment pràctica i amb la intenció de ser el  més completa i versàtil possible.

En la seva elaboració han participat pediatres de la nostra Societat com ara la Dra. Gemma Castillejo i la Dra. Neus Pociello. 

01/11/2015

Guia que aborda des d’un punt de vista pràctic les patologies més habituals del tracte respiratori superior com ara el refredat comú, l’otitis mitja aguda, la faringoamigdalitis o la sinusitis.

01/07/2015

“Guía de Práctica Clínica de la talasemia mayor i intermedia en pediatría” publicada per la SEHOP (Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica). La guia aporta recomanacions de diagnòstic, seguiment i  y tractament de nens i adolescents amb talassèmia mayor (TM) i intermitja (TI). Està dirigida no només als professionals sanitaris que tracten aquesta patologia sinó també a les famílies dels pacients.

01/06/2015

Document publicat per la Fundación Española de la Tartamudez per tal que els pediatres tinguin informació sobre el quequeig pel que fa a les causes, epidemiologia, factors de risc, etc.

01/02/2015

“Guía Clínica de evaluación cardiovascular previa a la práctica deportiva en pediatría” elaborada per la SECPCC (Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas i el  CSD (Consejo Superior de Deportes)  que ha estat avalada entre d’altres societats científiques per l’AEP (Asociación Española de Pediatría), l’AEPAP (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) i la SEPEAP (Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria).

TIC
15/12/2016

Guia publicada per la SEPEAP (Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria) per a iniciar-se en la cerca de bibliografia i informació científica pediàtriques a internet per a personal sanitari. S’hi han incorporat nombrosos hipervincles que permeten d’anar directament a les pàgines web  i un capítol sobre recerca en infermeria pediàtrica.

Vacunes
04/01/2023

Calendari comú  de vacunació al llarg de tota la vida recomanat pel Consejo Interterritorial (2023)

19/09/2022

Actualització del mes de setembre del 2022 del calendari de vacunacions sistemàtiques a Catalunya.

Pel que fa a l’edat pediàtrica, la novetat és la vacunació, a partir d’aquest curs escolar, dels nens de sisè de primària (11-12 anys) contra el virus del papil·loma humà. Fins ara, només es vacunava les nenes d’aquesta edat.

Les altres dos novetats afecten els adults i són la vacunació contra l'herpes zòster als 65 i 80 anys i la substitució de la vacuna pneumocòccica, que fins ara es posava als 65 anys, per la nova vacuna conjugada enfront de 20 serotips.

13/09/2022

Document publicat pel Servei d’Avaluació del Servei Canari de la Salut, en el marc de les activitats del Pla anual de Treball de la Xarxa Espanyola d’Agències d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions del SNS, on avalua el cost-efectivitat i l’impacte pressupostari de la vacuna contra el VPH en varons adolescents.

Les principals conclusions de l’informe són els següents:

-La rentabilitat de la vacunació universal depèn de molts factors, com el país, el preu de la vacuna o el percentatge de noies ja vacunades. A Espanya resultaria rentable en el supòsit que la vacuna ofereix protecció contra tots els càncers relacionats amb el VPH.

-Pel pressupost del sistema sanitari espanyol, estendre la vacunació als nois de 12 anys suposaria una despesa addicional de 10-16 milions d’euros l’any.

-Des d’un punt de vista ètic, vacunar també als nois seria just, equitatiu i no descriminaria a una part de la població.

10/09/2022

Com cada any, l’Agencia de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) publica un document amb les recomanacions de vacunació contra la grip per la campanya 2022-2023.

Recordeu que entre els grups de risc que caldria vacunar estan els infants entre els 6 mesos i els 2 anys d'edat amb antecedents de prematuritat de menys de 32 setmanes de gestació i les dones durant el puerperi (fins als 6 mesos després del part) que no s'hagin vacunat durant l'embaràs en aquesta temporada 2022-2023.

01/02/2020

Nova actualització del document elaborat per la Secció d'Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria amb informació per a les famílies sobre les vacunes no incloses dins del calendari vacunal del “Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud” i no finançades pel Servei Català de la Salut. 

Se n’han elaborat dos: un per infants i un altre per adolescents.

07/01/2020

El Departament de Salut ha modificat el Calendari de Vacunacions Sistemàtiques pel 2020 per incorporar la vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent (MACWY), que substitueix la vacuna anti-meningococ C conjugada (MC) que es posa a 6è de primària. També s’administrarà una dosi de la vacuna als adolescents a 2n d’ESO durant el tercer trimestre escolar, durant dos anys.

 

07/01/2020

El Departament de Salut ha modificat el Calendari de Vacunacions Sistemàtiques pel 2020 per incorporar la vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent (MACWY), que substitueix la vacuna anti-meningococ C conjugada (MC) que es posa a 6è de primària. També s’administrarà una dosi de la vacuna als adolescents a 2n d’ESO durant el tercer trimestre escolar, durant dos anys.

 

01/07/2018

Actualització del full informatiu per a les famílies sobre les vacunes no finançades pel Servei Català de la Salut elaborat per la Secció d'Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria.

07/11/2017

Nota informativa emesa per l’Agència de Salut Pública amb les pautes recomanades segons les dosis prèvies administrades en incloure la vacuna nonavalent (VPH9), Gardasil 9, en el calendari de vacunacions sistemàtiques a Catalunya.

01/07/2017

Nota informativa emesa per la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut que revisa les recomanacions de vacunació contra la parotiditis a Catalunya com a resposta a les consultes dels professionals sanitaris al Programa de Vacunacions relacionades amb la vacunació contra aquesta malaltia.

01/12/2016

L’ AEPCC (Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia) ha publicat una guia, coordinada per la Dra Magda Campins i avalada per 6 societats científiques entre les quals l’AEP (Asociación Española de Pediatría ), que recull una sèrie de recomanacions per la vacunació contra el VPH en diverses poblacions amb risc especial de patir malalties relacionades amb el  VPH.

04/07/2016

Publicat el 4 de juliol del 2016 al DOGC l’Ordre per la qual  per la qual s'actualitza el calendari de vacunacions sistemàtiques a Catalunya. 

04/07/2016

Publicat el 4 de juliol del 2016 al DOGC l’Ordre per la qual  per la qual s'actualitza el calendari de vacunacions sistemàtiques a Catalunya. 

01/07/2016

Comunicat emès per la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut en el que recorda que no es poden administrar vacunes adquirides fora dels canals habituals de medicaments entenent com a tals les farmàcies ubicades fora de l'Estat Espanyol o per Internet.

01/12/2015

Diccionari publicat pel Centre de Terminologia TERMCAT i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que inclou 135 fitxes terminològiques classificades en dos grans grups: d’una banda, 91 conceptes generals, bàsicament de vacunologia i d’immunologia, i, de l’altra, 44 denominacions de vacunes preventives

Juntament amb el diccionari en línia, també es trobem el document “Criteri sobre la denominació catalana de vacunes”, aprovat pel Consell Supervisor amb el consens de diversos especialistes de l’àmbit. D’acord amb aquest criteri, que ha servit de guia per a la creació de les denominacions de vacunes incloses en el diccionari en línia, per a cada vacuna es proposen dues possibles denominacions en català i, en la majoria de casos, també una forma escurçada.

01/12/2015

Diccionari publicat pel Centre de Terminologia TERMCAT i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que inclou 135 fitxes terminològiques classificades en dos grans grups: d’una banda, 91 conceptes generals, bàsicament de vacunologia i d’immunologia, i, de l’altra, 44 denominacions de vacunes preventives

Juntament amb el diccionari en línia, també es trobem el document “Criteri sobre la denominació catalana de vacunes”, aprovat pel Consell Supervisor amb el consens de diversos especialistes de l’àmbit. D’acord amb aquest criteri, que ha servit de guia per a la creació de les denominacions de vacunes incloses en el diccionari en línia, per a cada vacuna es proposen dues possibles denominacions en català i, en la majoria de casos, també una forma escurçada.

05/11/2015

L’AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) ha emès una nota informativa, en la qual s’informa dels resultats de la revisió europea d'aspectes específics de seguretat relativa a la vacuna contra el VPH (virus del papil·loma humà) que es va iniciar el juliol passat.  Com podreu observar les dades no recolzen la seva relació amb les síndromes de dolor regional complex i taquicàrdia postural.

01/11/2015

“Documento de Consenso de Sociedades Científicas sobre la Vacunación de niños en situaciones especiales”, és un document elaborat per pediatres infectòlegs especialistes en vacunologia i representants de diferents societats científiques estatals i internacionals.

 

El document revisa i actualitza les recomanacions de vacunació en nens amb diferents situacions especials, com ara immunodeficiències o situacions de catàstrofes naturals.

01/10/2015

El Departament de Salut ha publicat una nota informativa sobre la vacuna contra el meningococ B en la que recorda que la vacunació contra el meningococ B no és una vacunació sistemàtica inclosa en el calendari de vacunacions de Catalunya i que  la seva utilització està restringida per als pacients amb determinades condicions que suposen un alt risc de malaltia meningocòccica invasiva i, en determinats casos, en situacions de brot.

01/10/2015

Nota informativa publicada pel Departament de Salut sobre la vacuna contra el Virus del Papil·loma Humà en la que parla de la continuació de pautes de vacunació en noies que han iniciat la vacunació amb una vacuna diferent de la disponible, o si es desconeix el producte utilitzat.